Rabobank: Huizenprijzen dalen ook in 2013

Dit en volgend jaar zullen de prijzen van koopwoningen blijven dalen en zal het aantal verkochte huizen laag blijven. Doordat kopers de huidige vraagprijzen niet willen of kunnen betalen, en verkopers de vraagprijs maar mondjesmaat verlagen, komen beide partijen maar moeizaam tot overeenstemming. In 2012 zullen de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld met 5% dalen. Voor 2013 wordt een daling van 4% verwacht. Dat schrijven economen van de Rabobank in het vandaag verschenen Kwartaalbericht Woningmarkt.

Hierbij moet worden aangetekend dat de prijsontwikkeling per regio aanzienlijk verschilt. Zo zijn de prijzen in Het Gooi en Vechtstreek sinds het hoogtepunt van 2008 met 19,8% gedaald en in Zeeuws-Vlaanderen met 4,9%. De verschillen kunnen worden verklaard door onder meer demografische factoren, zoals de samenstelling en de ontwikkeling van het aantal huishoudens. Ook de samenstelling van de woningvoorraad in een regio speelt een belangrijke rol.

Onzekerheid consument blijft grote rol spelen

In het tweede kwartaal van dit jaar zijn de prijzen voor bestaande koopwoningen met 1,8% gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal. Deze daling komt niet als een verrassing. Zo is het aantal te koop staande woningen verder toegenomen terwijl het besteedbaar inkomen van kopers nog altijd afneemt. Daarnaast zijn zij onzeker over hun baan, hun pensioen en de hypotheekrenteaftrek. Dit beeld zal de komende kwartalen naar verwachting niet substantieel wijzigen. Zo blijft er onzekerheid over de toekomst van de hypotheekrenteaftrek nu het debat over de hervormingen op de woningmarkt is uitgesteld tot na de verkiezingen.

Politieke onzekerheid

Grote vraag is of er dan nog een meerderheid in de Tweede Kamer is om de woningmarktplannen uit het Lente-akkoord per 1 januari 2013 onverkort in te voeren. De Rabobank gaat er in haar ramingen vooralsnog wel vanuit dat dit gebeurt, temeer omdat bijna alle partijen wel enige vorm van hervormingen op de woningmarkt voorstaan. De bijdrage van het Lente-akkoord aan de prijsdaling zal naar verwachting volgend jaar beperkt zijn doordat de leencapaciteit van huishoudens niet of nauwelijks wordt beperkt, terwijl ook de maandlasten de eerste jaren nauwelijks stijgen. De uiteindelijke invoering van het Lente-akkoord kan overigens ook een positief effect hebben, doordat er voor kopers duidelijkheid komt over de toekomst van de hypotheekrenteaftrek.

Aantal transacties in tweede kwartaal 2012 fors gestegen

In het tweede kwartaal wisselden 34.628 woningen van eigenaar, een stijging van 17,3% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. De toename is vooral toe te schrijven aan de maand juni waarin de stijging bijna 70% bedroeg. Belangrijke verklaring hiervoor is de onzekerheid over het tarief van de overdrachtsbelasting na 1 juli. Hierdoor hadden kopers en verkopers een sterke prikkel om de overdacht voor 1 juli te laten plaatsvinden. Het aantal woningverkopen is in de eerste helft van dit jaar echter niet gestegen.

Hieruit valt te concluderen dat de periode tussen koop en overdracht aanzienlijk is verkort en dat het aantal overdrachten in het aankomende kwartaal fors zal dalen. In het vierde kwartaal zal het aantal overdrachten waarschijnlijk weer iets toenemen, omdat huishoudens nog gebruik willen maken van het huidige fiscale beleid. Per saldo zullen in 2012 naar verwachting 113.000 woningoverdrachten plaatsvinden. In 2013 zal het aantal woningen dat van eigenaar wisselt naar verwachting vergelijkbaar zijn met dat van 2012.