Top 5: Wereldwijde aandelenfondsen met de laagste CO2-impact

Bijdrage geschreven door Ronald Van GenderenMorningstar.nl

Hoewel duurzaam beleggen zowel milieu als sociale en ondernemingsbestuur aspecten omvat, zal menig belegger vooral het eerste aspect belangrijk vinden. Daarbij zal het klimaat en de CO2-uitstoot tot de aandachtspunten behoren. Recent introduceerde Morningstar de Carbon Risk Score om de CO2-impact van bedrijven op portefeuilleniveau van een beleggingsfonds te evalueren. Deze week de top 5 van wereldwijde aandelenfondsen met de laagste impact.

Duurzaam beleggen is een breed begrip. Niet voor niets wordt de afkorting ESG als synoniem gebruikt voor duurzaam beleggen. ESG staat voor de drie pilaren aan de hand waarvan duurzaamheid wordt getoetst, oftewel de E voor Environmental (milieu), S voor Social (sociale aspecten) en G voor Governance (ondernemingsbestuur). Voor menig duurzaam belegger zal het milieu aspect het meest resoneren.

Een belangrijk onderdeel binnen het het mileu aspect zijn CO2 emissies gezien de gevolgen daarvan op het klimaat. Om beleggers te helpen bij het evalueren van de CO2-impact van een beleggingsportefeuille heeft Morningstar recent de Morningstar Portfolio Carbon Risk Score geïntroduceerd.

Methodiek van Carbon Risk Score

De methodiek achter de Carbon Risk Score is wezenlijk anders dan die van veel andere CO2-metingen. Morningstar stelt de score niet vast door simpelweg emissies te meten, maar door de te inventariseren wat de CO2-impact is van het gehele bedrijfsproces. De kern van de methodologie is het risico dat een bedrijf loopt bij de overgang van het gebruik van fossiele energie naar duurzame energie.

De Carbon Risk Score geeft inzicht in de CO2-impact van een beleggingsportefeuille op basis van beoordeling van individuele posities in een portefeuille, waarbij gebruik wordt gemaakt van research op bedrijfsniveau van Sustainalytics.

De calculatie begint met het meten van de CO2-emissie en die valt uiteen in 3 delen: directe uitstoot door het bedrijf (van de eigen vestigingen en het eigen productieproces, het eigen wagenpark, etcetera) de uitstoot van het opwekken van de energie die het bedrijf gebruikt en de uitstoot die samenhangt met leveranciers en afnemers van het bedrijf, direct aansluitend voor en na de eigen bedrijfsactiviteiten. Aansluitend wordt de uitstoot verdeeld in een deel dat direct voortkomt uit de eigen bedrijfsactiviteiten en een deel dat gepaard gaat met het gebruik van de producten of diensten die het bedrijf levert.

Vervolgens wordt per bedrijf gekeken in welke mate het gebruik van fossiele energie kan worden vervangen door duurzame energie. Behalve de uitstoot wordt dus ook de aanpak van die uitstoot meegenomen.

Aanpak van uitstoot

De uitstoot wordt vervolgens gesplitst in pure blootstelling (exposure) en aanpak (management). Dus een deel waar een bedrijf geen invloed op heeft omdat het inherent is aan de bedrijfsactiviteit of omdat er geen alternatief is (bijvoorbeeld vliegmaatschappijen hebben nog geen werkbaar alternatief voor kerosine als vliegtuigbrandstof), en een deel dat wel aan te pakken is via vervanging door duurzame alternatieven.

Ook het financiële risico van waardeverlies als gevolg van de overgang van fossiel naar duurzaam wordt in de berekening opgenomen. Dit alles bij elkaar leidt tot CO2-risico rating, met een indeling in 5 risicocategorieën, variërend van ‘Negligible’ tot ‘Severe’.

De individuele scores van bedrijven worden asset-gewogen basis samengevoegd tot een score voor de portefeuille, de uiteindelijke Morningstar Portfolio Carbon Risk Score. Ook die wordt verdeeld in 5 categorieën, van ‘Low’ naar ‘High’. De categorie ‘Low’ betekent een score van minder dan 10. Beleggingsfondsen die in die categorie vallen en een betrokkenheid bij fossiele brandstoffen, oftewel het gebruik of winning van kolen, olie of gas) van maximaal 7% van de portefeuille, krijgen bovendien het predikaat ‘Low Carbon’.

De Top 5

In de top 5 van deze week de fondsen met de laagste Morningstar Carbon Risk Score binnen de Morningstar categorie Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd (waarvan een distributievergoedingvrije aandelenklasse beschikbaar is in Nederland).

De vijf fondsen in de top 5 hebben allen een Morningstar Carbon Risk Score die duidelijk beneden de 10 ligt. De mate van CO2-impact hangt sterk af van het type bedrijfsactiviteit. Bij olie- en gasbedrijven hebben de eigen activiteiten een grote invloed op de exposure. Bij bedrijven die energie opwekken is die zelfs nog groter: fossiele brandstoffen verstoken is immers het hart van hun business. Het mag dan ook geen verrassing heten dat alle vijf de fondsen geen belangen hebben in bedrijven uit de energie sector.

Daarnaast hebben de fondsen van Investec , Fundsmith en Nomura hebben geen enkele blootstelling aan de sectoren basismaterialen, een sector waar bijvoorbeeld mijnbouwbedrijven onder vallen, en nutsbedrijven.

In plaats van beleggingen in dergelijke vervuilende sectoren kiest Clyde Rossouw, de beheerder van Investec GSF Global Franchise, met name voor beleggingen in de sectoren defensieve consumentengoederen, financials en technologie. Terry Smith van Fundsmith heeft ook overwegingen in de sectoren defensieve consumentengoederen en technologie, maar kiest in plaats van financials ook veelvuldig voor bedrijven uit de gezondheidszorg. Parvest Human Development zet die laatste sector helemaal zwaar aan, aangezien die sector meer dan de helft van de portefeuille uitmaakt.

Top 5 Wereldwijde andelenfondsen met laagste CO2-impact

C02beleggingsfondsen

Bron: Morningstar.nl

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.