Injectie voor KBC bedraagt 3,5 miljard euro

Deze morgen werd bekend dat het Belgische KBC voor 3,5 miljard euro een kapitaalsinjectie gaat krijgen. De handel in het aandeel gaat gewoon verder vandaag. KBC zal voor 3,5 miljard euro niet-overdraagbare kernkapitaalinstumenten zonder stemrecht uitgeven, die onderschreven worden door de Belgische Staat. KBC zal de opbrengst van de transactie aanwenden om zijn kernkapitaal (Tier-1) voor de bankactiviteiten te versterken met 2,25 miljard euro en de solvabiliteitsmarge van de verzekeringsactiviteiten met 1,25 miljard euro te vergroten.

Na de transactie zal de bancaire kapitaalratio (Tier-1) opgetrokken zijn tot 10,7% (waarvan 8,2% kernkapitaal Tier-1) en de solvabiliteitsmarge van de verzekeringsactiviteiten 280% bedragen. Deze niveaus zijn meer dan 2,5 keer hoger dan de regulatoir opgelegde minima. De gearing ratio van de holding blijft vrijwel ongewijzigd op 106%, waardoor de bijkomende gearingcapaciteit van de holding intact blijft.

De transactie zal vermoedelijk tegen het einde van 2008 zijn afgerond. De schuldinstrumenten worden uitgegeven tegen de prijs van 29,50 euro per effect (zijnde de gemiddelde slotkoers van de laatste 3 handelsdagen). De jaarlijkse cash-coupon per effect is gelijk aan het hoogste de volgende bedragen: ofwel 2,51 euro (wat neerkomt op een rentevoet van 8,5%), ofwel een bedrag gelijk aan 105% van het dividend uitgekeerd op gewone aandelen over het jaar 2008, 110% over het jaar 2009 en 115% over 2010 en de volgende jaren. Er wordt echter geen coupon uitbetaald wanneer geen dividend op gewone aandelen wordt uitgekeerd. Gelet op de uitzonderlijke omstandigheden heeft KBC beslist om het dividend over het jaar 2008 te schrappen. Bijgevolg zal er over het jaar 2008 geen coupon worden uitbetaald op de nieuw uitgegeven effecten.

De effecten worden pari passu gelijkgesteld met gewone aandelen, wat inhoudt dat de Staat op gelijke basis wordt gerangschikt met gewone aandeelhouders. KBC heeft op ieder ogenblik het recht om alle of een deel van de effecten terug te kopen tegen 150% van de uitgifteprijs (cash betaling). In dit geval kan de Staat evenwel eisen dat de terugkoop gebeurt door de omruiling van één effect tegen één gewoon aandeel. KBC heeft tevens het recht om alle of een deel van de effecten om te ruilen in gewone aandelen op een één-voor-één-basis, en dit na een periode van 3 jaar volgend op de uitgifte. Als KBC hiervoor kiest, kan de Staat opteren voor cash terugbetaling van de effecten tegen 100% van de uitgifteprijs. Al deze transacties moeten worden goedgekeurd door de financiële toezichthouder CBFA.

André Bergen, ceo KBC Groep: “Onze solvabiliteit is stevig en bevindt zich ruim boven het sectorgemiddelde en de regulatoire eisen. Dit is niet veranderd in de laatste maanden of de voorbije dagen. Niettemin is het marktsentiment ingrijpend gewijzigd, en dit heeft in de voorbije weken geleid tot een eensluidende vraag naar hogere kapitaalvereisten voor financiële instellingen. In deze context is het voorzichtiger om ons surpluskapitaal proactief te versterken en zo onze concurrentiepositie te verbeteren in het belang van onze cliënten, aandeelhouders en medewerkers.” De transactie volgt een hele reeks initiatieven die inmiddels over heel de wereld werden genomen om kapitaal beschikbaar te stellen aan fundamenteel gezonde financiële instellingen, om zo het vertrouwen in het financiële systeem te vergroten en de kapitaalverschaffing aan particuliere cliënten en niet-financiële ondernemingen te vrijwaren. “De structuur van de transactie is erop gericht verwatering bij de bestaande aandeelhouders te vermijden, terwijl bijkomende zekerheden worden geboden aan cliënten, tegenpartijen en houders van schuldpapier. Zij versterkt onze focus op onze bedrijfsstrategie en onze gedisciplineerde benadering van risico- en kapitaalbeheer”, voegt André Bergen eraan toe.