Resultaten Elia omhoog

De geconsolideerde bedrijfsopbrengsten van de Elia groep per eind juni 2012 worden positief beïnvloed (+12,6%) door sterke resultaten van 50Hertz Transmission, voornamelijk door de verbeteringen van het regulatoire kader in Duitsland. Ze zorgen ook voor een sterke stijging van de EBITDA, EBIT en nettowinst (respectievelijk +12,7 %, +12,5 % en +19,1 %).

Resultaten Elia H1 2012

Elia systems, Elia, Elia Transmission

De netto financieringslasten stijgen met 2,5 % voornamelijk door een aantal éénmalige kosten als gevolg van het afsluiten van een € 700 miljoen lange termijn kredietfaciliteit door Elia Transmission. Meer details over de financiële prestaties van de twee onderliggende transmissienetbeheerderactiviteiten (Elia Transmission in België en 50Hertz Transmission in Duitsland) zijn verder in de afzonderlijke segmentrapportering te vinden.

Het eigen vermogen van de groep t.o.v. 31 december 2011 daalt licht met 0,8 % van € 2.046,9 miljoen naar € 2.030,1 miljoen met als belangrijkste redenen: • de reservering van de winst van het eerste halfjaar ten belope van € 73,1 miljoen; • minus de dividenduitkering over 2011 van € 88,7 miljoen. Rekening houdend met het aantal aandelen op het einde van de periode blijft de boekwaarde nagenoeg stabiel op € 33,64 per aandeel. De netto financiële schuld van de groep daalt lichtjes met 0,8 % tot € 2.513,0 miljoen.

Balans Elia per 30 juni 2012

 Elia systems, Elia, Elia Transmission balans

Komende events Elia

  • Tussentijdse informatie na negen maanden 2012 15 november 2012
  • Publicatie jaarresultaten 2012 28 februari 2013
  • Beschikbaarheid jaarverslag 2012 begin april 2013
  • Algemene Vergadering van de aandeelhouders 21 mei 2013
  • Tussentijdse informatie na drie maanden 2013 midden mei 2013
  • Betaling dividend over 2012 begin juni 2013