KBC – reactie op artikels in De Tijd en L’Echo

Gelieve hierna een korte reactie van KBC te willen vinden mbt de artikels die vandaag in Tijd en Echo verschenen ivm de garantieregeling die KBC in mei 2009 afsloot met de Federale overheid.

- we bevestigen dat we een gesprek hebben met de Federale overheid ; we hebben overigens op regelmatige basis overleg met de overheid en bovendien was in de overeenkomst (garantieregeling) van mei 2009 expliciet contractueel overeengekomen (en dat is toen ook zo gecommuniceerd o.a. door de toenmalige Federale minister van Financiën) dat de overeenkomst na 3 jaar zou geëvalueerd worden; dat is wat we nu doen.

- de voorbije jaren heeft KBC zijn risicopositie (onderliggende portefeuille CDOs/ABS) al substantieel afgebouwd (cfr de details die we daarover telkens geven bij de publicatie van resultaten ). We hebben ook (herhaaldelijk) aangegeven dat we dit blijven doen in de toekomst als er zich opportuniteiten voordoen, en dat is trouwens ook een goede zaak voor de overheid want het reduceert de risico's voor de overheid.

- het artikel in De Tijd /Echo geeft een enigszins vertekend beeld : het is helemaal niet/nooit de bedoeling (geweest) van KBC om zijn verplichtingen /verantwoordelijkheid te ontlopen en dus geen premies meer te betalen. We hebben de afgelopen jaren ernstige inspanningen geleverd om de risico's voor KBC maar dus ook voor de overheid af te bouwen. En het is onze bedoeling om samen met de overheid te kijken hoe we het risico voor de overheid op KBC en dus op de financiële sector verder (en sneller) naar beneden kunnen brengen . De blootstelling van de overheid op de financiële sector speelt immers een rol bij de inschatting die de ratingagentschappen maken voor het bepalen van de rating van België.