Solvac nv: Eerste interimdividend 2018 van 3,00 € bruto

 1. De kasopbrengsten [1], gevoed door de dividendstroom uit de participatie in Solvay , kwamen uit op 117,1 miljoen € tegenover 112,1 miljoen € in 2017:
   1ste semester 2017  1ste semester 2018
  Dividend per Solvay -aandeel - januari (in €) 1,32 1,38
  Aantal Solvay -aandelen gehouden door Solvac (in miljoen) 32,5 32,5
Dividend in cash in januari (en miljoen €) (a) 42,9 44,9
  Dividend per Solvay -aandeel - mei (in €) 2,13 2,22
  Aantal Solvay -aandelen gehouden door Solvac (in miljoen) 32,5 32,5
Dividend in cash in mei (en miljoen €) (b) 69,2 72,2
Kasopbrengsten ( in miljoen €) (a) + (b) 1 112,1 117,1
Financieel resultaat (in miljoen €) 1 109,3 114,3

                       
Solvac bezit 30,71% in Solvay op het einde van juni 2018, stabiel tegenover 30,71 % op het einde van december 2017.
                                                  
Voor zover de statutaire jaarrekeningen (zie 3 hierna) dit toelaten, bepaalt de Raad van Bestuur, op basis van het financieel resultaat (114,3 miljoen € in het 1ste semester 2018) na dekking van de kosten (vooral financiële lasten), de door Solvac voor uitkering voorgestelde dividendbedragen.

 1. De Raad van Bestuur heeft de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële staten afgesloten op 30 juni 2018 vandaag goedgekeurd. Deze rekeningen werden onderworpen aan een beperkt nazicht door de commissaris. Ze worden gepresenteerd volgens IFRS, zoals goedgekeurd binnen de Europese Unie.
Miljoen €  1ste semester 2017  1ste semester 2018
Winst uit investeringen verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode 193 105
Operationele lasten -1 -1
Lasten van nettoschulden -2 -2
Nettoresultaat 190 102
Netto resultaat per aandeel (€) [2] 8,9 4,8

Solvac boekt op 30 juni 2018 een geconsolideerd nettoresultaat van 102 miljoen € (4,8 € per aandeel) tegenover    190 miljoen € (8,9 € per aandeel) tijdens dezelfde periode in 2017, ten gevolge van de evolutie van het resultaat van Solvay opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode.

De winst uit investeringen volgens vermogensmutatie van 105 miljoen € in het 1ste semester 2018 is lager dan in dezelfde periode 2017 (193 miljoen €). Dit is het gevolg van het herstructureringsprogramma dat door Solvay aangekondigd werd in maart 2018 alsook het effect van gerealiseerde meerwaarden in 2017 (als gevolg van de verkoop van Acetow).

 1. De Raad van Bestuur maakt de cijfers van de statutaire jaarrekeningen van Solvac nv (belgische boekhoudnormen) bekend voor het eerste semester van 2018:
Miljoen €  1ste semester 2017  1ste semester 2018
Financiële resultaat 67,1 70,1
Bedrijfsresultaat -0,7 -0,8
Resultaat na belastingen 66,4 69,3

De winst na belastingen is € 69,3 miljoen, een stijging van 4,4 % ten opzichte van vorig jaar (€ 66,4 miljoen), naar aanleiding van de verhoging van het slotdividend betaald door Solvay

 1. In overeenstemming met het beleid, heeft De Raad van Bestuur besloten om het eerste interimdividend van 3,00 € bruto vast te stellen, een verhoging van 4,2 % vergeleken met het eerste voorschot van 2017. Dit  bedrag stemt overeen met 60% van het totale dividend over het voorgaande jaar. 

Het netto bedrag van het eerste voorschot van het dividend bedraagt 2,10 €, na aftrek van 30 % roerende voorheffing.

Dit eerste interimdividend zal uitgekeerd worden op 24 augustus 2018.

Dit zal resulteren in een bruto-uitkering van 64,1 miljoen €.

De Solvac-aandelen zullen vanaf 9 augustus 2018 ex-dividend worden verhandeld op Euronext Brussels.

Het tweede interimdividend waarover de Raad zal beslissen, zal op 13 december 2018 worden gepubliceerd en op 28 december 2018 worden betaald.

In overeenstemming met het beleid om de dividenden van Solvay vrijwel integraal uit te keren en gelet op het besluit van Solvay om haar dividend voor het boekjaar 2017 te verhogen met 4,3 %, zou de Raad in december moeten beslissen om het totale dividend voor het boekjaar 2018 van € 5,02 bruto tot € 5,22 bruto per aandeel te verhogen.  Een dergelijke uitkering zou resulteren in een kasuitstroom van 111,6 miljoen € in 2018.

Het tweede interimdividend zou dus moeten vastgesteld worden  op € 2,22 bruto per aandeel, of € 1,554 netto per aandeel.

 1. Sinds 1 januari 2013 heeft Euronext Brussels alle VVPR-strips die zijn genoteerd op de markten die het zelf organiseerde, geschrapt, met name de strips uitgegeven door Solvac.

Na de afschaffing door de programmawet van 27 december 2012 met betrekking tot de verlaging van de roerende voorheffing op dividenden die van toepassing zijn op aandelen met VVPR-strips, hebben deze laatste feitelijk hun waarde verloren. Gelet op het voorgaande  heeft de Raad van Bestuur van Solvac op 31 juli 2018 beslist om de VVPR-strips uitgegeven door Solvac te annuleren.

Euroclear Belgium, die het register bijhield en Euronext Brussel werden naar behoren op de hoogte gebracht van dit besluit.

 1. Beperkte beoordeling over de financiële staten

Deloitte heeft een beperkt nazicht uitgevoerd op de situatie van het eerste semester dat op 30 juni 2018 werd afgesloten :

Verslag inzake de beoordeling van de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie van Solvac nv voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2018

Aan de raad van bestuur

In het kader van ons mandaat van commissaris, brengen wij u verslag uit over de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie. Deze geconsolideerde tussentijdse financiële informatie omvat de geconsolideerde verkorte staat van financiële positie op 30 juni 2018, de geconsolideerde verkorte winst- en verliesrekening, het geconsolideerde verkorte overzicht van het totaalresultaat, het geconsolideerde verkorte mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het geconsolideerde verkorte kasstroomoverzicht voor de zes maanden eindigend op die datum, alsmede selectieve toelichtingen 1 tot 8.

Verslag over de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie

Wij hebben de beoordeling uitgevoerd van de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie van Solvac nv ("de vennootschap") en haar dochterondernemingen (samen "de groep"), opgesteld in overeenstemming met de internationale standaard IAS 34, "Tussentijdse financiële verslaggeving" zoals aanvaard door de Europese Unie.
De totale activa in de geconsolideerde verkorte staat van financiële positie bedragen 3.524 miljoen EUR en de geconsolideerde winst (aandeel van de groep) van de periode bedraagt 102 miljoen EUR.
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van deze geconsolideerde tussentijdse financiële informatie in overeenstemming met de internationale standaard IAS 34, "Tussentijdse financiële verslaggeving" zoals aanvaard door de Europese Unie. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie over de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie te formuleren op basis van de door ons uitgevoerde beoordeling.

Reikwijdte van het beperkt nazicht

We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de internationale standaard ISRE 2410, "Beoordeling van tussentijdse financiële informatie", uitgevoerd door de onafhankelijke auditor van de entiteit. Een dergelijke beoordeling van tussentijdse financiële informatie bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de personen verantwoordelijk voor financiën en boekhoudkundige aangelegenheden, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een overeenkomstig de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing) uitgevoerde controle. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controle-oordeel tot uitdrukking over de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie.

Conclusie

Gebaseerd op de door ons uitgevoerde beoordeling, kwamen er geen feiten onder onze aandacht welke ons doen geloven dat de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie van Solvac nv niet, in alle materiële opzichten, is opgesteld overeenkomstig de internationale standaard IAS 34, "Tussentijdse financiële verslaggeving" zoals aanvaard door de Europese Unie.

Zaventem, 31 juli 2018

De commissaris

DELOITTE Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Michel Denayer

  

 1. Opmerkingen            Inhoud
  Deze verslaggeving bevat gereglementeerde informatie en is opgesteld in overeenstemming met IAS 34, "Tussentijdse financiële verslaggeving".
  De analyse van het risicomanagement staat in het jaarverslag, dat beschikbaar is op het internet (www.solvac.be). Er waren geen veranderingen in de risico-identificatie op 30 juni 2018 in vergelijking met 31 december 2017.            Solvac-aandelen   December 2017 Juni 2018   Aantal uitgegeven aandelen aan het einde van de periode 21.375.033 21.375.033   Gemiddeld aantal aandelen voor de berekening van het resultaat per aandeel volgens IFRS 21.375.033 21.375.033   Gemiddeld aantal aandelen voor de berekening van het verwaterd resultaat per aandeel volgens IFRS 21.375.033 21.375.033  

.8. Verklaring van verantwoordelijke personen


Dhr. JP. Delwart, Voorzitter van de Raad van Bestuur, en Dhr. B. De Laguiche, Gedelegeerd Bestuurder van Solvac, verklaren dat, voor zover zij weten:

 1. de tussentijdse financiële staten zijn opgemaakt conform de toepasselijke standaarden voor tussentijdse financiële verslaggeving, zij  een getrouw beeld geven van het vermogen, de financiële situatie en de resultaten in de enkelvoudige tussentijdse rekeningen en geconsolideerde tussentijdse rekeningen van Solvac nv
   
 2. het tussentijds verslag een getrouw beeld geeft van de belangrijke gebeurtenissen in de loop van de eerste zes maanden van het boekjaar 2018 en de invloed ervan op de financiële overzichten en
   
 3. de belangrijkste risico's en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar 2018 in overeenstemming zijn met de evaluatie in het gedeelte "Intern controlesysteem en risicomanagement" in het jaarverslag van Solvac nv en rekening houden met het huidige economische en financiële klimaat.


.9. Belangrijke data voor financiële communicatie

 • 24 augustus 2018: Uitkering van het eerste interimdividend van het boekjaar 2018
 • 13 december 2018: 18u00 Persbericht "Tweede interimdividend"
 • 28 december 2018: Uitkering van het tweede interimdividend van het boekjaar 2018Voor meer informatie kunt U contact opnemen met:

SOLVAC nv

Investor Relations

Elyzeese Veldenstraat 43 - 1050 Brussel

Tel.: 32/2/639 66 30

Fax: 32/2/639 66 31

E-mail: Investor.relations@solvac.be


Cette version est également disponible en français - This press release is also available in English


 

Bijlage