EASE2PAY N.V. publiceert vandaag de jaarcijfers over 2018

Ease2pay, de disruptieve betaaldienst die betalen goedkoper wil maken, is stevig gegroeid. Het aantal mensen met een account op het Ease2pay platform steeg in het tweede half jaar van 2018 naar 30 duizend (13 duizend per 30 juni 2018). Ook het toevertrouwde vermogen nam toe tot EUR 97 duizend (EUR 45 duizend per 30 juni 2018). Directielid Gijs van Lookeren Campagne is tevreden met deze groeiversnelling: “Na de succesvolle overname en integratie van concurrent MyOrder afgelopen zomer, is Ease2pay nu een scale up geworden.”

Jaarverslag 2018

Op de in dit persbericht opgenomen jaarcijfers over 2018 is geen accountantscontrole toegepast, de cijfers zijn ontleend aan de conceptversie van het jaarverslag 2018. De definitieve versie van het jaarverslag 2018 wordt op korte termijn gepubliceerd.

Belangrijkste financiële aspecten uit de jaarcijfers 2018

De belangrijkste financiële resultaten die door Ease2pay zijn gerealiseerd in 2018, alsmede de financiële positie per 31 december 2018, kunnen als volgt worden samengevat:

  • Het nettoverlies is uitgekomen op EUR 875 duizend
  • Ease2pay heeft met het platform een omzet gerealiseerd van EUR 117 duizend (2017: EUR 10 duizend). Het bedrijfsresultaat voor financieringslasten en afschrijving (EBITDA) over 2018 is uitgekomen op een verlies van EUR 561 duizend (2017: EUR 202 duizend). De Vennootschap heeft gedurende het jaar een financieringslast gehad van EUR 117 duizend en er is voor EUR 129 duizend aan afschrijving geboekt.  De Groep neemt in tegenstelling tot 2017 in 2018 compensabele verliezen niet op, omdat deze niet langer voldoen aan de activeringscriteria (2017: EUR 68 duizend). De Groep heeft hierdoor een vennootschappelijke last van EUR 68 duizend.
  • Per 17 juni 2018 zijn de MyOrder activiteiten overgenomen van de Rabobank. Voor deze overname is een Purchase Price Allocation (PPA) opgesteld. Op basis van de PPA wordt het MyOrder platform geactiveerd onder het immaterieel actief ter waarde van de aankooprijs zijnde EUR 500 duizend. Er is derhalve geen goodwill betaald.
  • Met de activering (EUR 500 duizend) van het MyOrder platform en de investering van EUR 233 duizend is per 31 december het immateriële actief Ease2 platform geactiveerd voor EUR 1.703 duizend (2017: 1.099 duizend)
  • Het eigen vermogen bedraagt EUR 2.119 duizend per 31 december 2018 en is ten opzichte van het eigen vermogen van EUR 866 duizend per 31 december 2017 per saldo gestegen met EUR 1.253 duizend in 2018 als gevolg van de aandelenemissie op 4 december 2018.
  • Op 19 december 2018 zijn vervolgens 1.539.999 nieuwe gewone aandelen uitgegeven tegen een prijs van EUR 1,50. De opbrengst van de claimemissie (EUR 2.310 duizend) is gebruikt om het  werkkapitaal voor de Onderneming te genereren om zo de groei van het platform en de diensten van de Onderneming mogelijk te maken en om nominaal EUR 1.471 duizend aan aandeelhoudersleningen terug te betalen om de balans te versterken evenals om de gerelateerde bezwarende accounting behandeling van deze aandeelhoudersleningen in de toekomst te voorkomen.
  • Van de liquide middelen van in totaal EUR 807 duizend staan EUR 227 duizend niet ter vrije beschikking aan Ease2pay, deze hebben betrekking op bankrekeningen van Stichting Derdengelden Ease2pay. Dit betreffen gelden die ontvangen zijn van consumenten die een tegoed (EUR 97 duizend) aanhouden bij de elektronischgeldinstelling Ease2pay en ook geld dat nog moet worden uitbetaald aan de merchants.
  • Onder de kortlopende schulden van in totaal EUR 503 duizend zijn ook opgenomen de verplichting van de Stichting Derdengelden Ease2pay bestaande uit EUR 97 duizend aan toevertrouwde gelden derden en EUR 111 duizend aan verplichtingen aan merchants.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert, of mogelijk kwalificeert, als
voorwetenschap in de zin van Artikel 7(1) van de Europese Verordening marktmisbruik.

Einde persbericht.
-----------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie:

Over Ease2pay
Ease2pay is een disruptieve betaaldienst die betalen goedkoper wil maken voor consumenten en winkeliers. Zo is Ease2pay bijvoorbeeld de enige gratis parkeerapp, de gebruiker betaalt geen transactiekosten. Het transactieplatform maakt van iedere smartphone een pinterminal: de app laat consumenten in één handeling bestellen, betalen en sparen zonder gebruik te maken van kassa’s of pinterminals.

Rotterdam, Nederland, 8 april 2019
Verdere informatie:       EASE2PAY N.V., J.H.L. Borghuis, Tel. 010 3074619
Corporate website:       https://investor.ease2pay.eu/

Verkorte financiële informatie van Ease2pay N.V. 

Geconsolideerde balans

 (x €1.000)
 Toelichting31 december 201831 december
2017*
    
Activa   
Vaste activa   
Immateriële activa 1.7031.099
Materiële vaste activa 10
Uitgestelde belastingvorderingen 068
Totaal vaste activa 1.7041.167
    
Vlottende activa   
Handelsdebiteuren en overige vorderingen 11234
Liquide middelen 807381
Totale vlottende activa 919415
    
Totaal activa 2.6231.582
    
Passiva   
Eigen vermogen   
Gestort en opgevraagd kapitaal 924770
Agioreserve 30931.118
Overige reserves (1.022)(749)
Resultaat boekjaar (875)(273)
Eigen vermogen 2.120866
    
Verplichtingen   
Langlopende verplichtingen   
Rentedragende schulden 0626
Totaal langlopende verplichtingen 0626
    
Kortlopende verplichtingen   
Handelscrediteuren en overige schulden 50390
Totaal kortlopende schulden 50390
    
Totaal passiva 2.6231.582


Geconsolideerde winst- en verliesrekening en overzicht van totaalresultaat    (x €1.000)
 Toelichting20182017*
Opbrengsten 11710
    
Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten (282)0
Amortisatie immateriële activa (129)0
Personeelsbeloningen (143)(73)
Overige bedrijfskosten (253)(248)
Bedrijfskosten (807)(321)
    
Bedrijfsresultaat (690)(311)
    
Rentelasten (117)(30)
    
Resultaat voor belastingen (807)(341)
    
Belastingen (68)68
    
Resultaat na belastingen (toe te rekenen aan de aandeelhouders van de vennootschap) (875)(273)
    
Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat   
Resultaat na belastingen (toe te rekenen aan de aandeelhouders van de vennootschap) (875)(273)
Totaal posten die niet kunnen worden geclassificeerd naar de Winst- en verliesrekening 00
Totaal posten die kunnen worden geclassificeerd naar de Winst- en verliesrekening 00
Totaalresultaat (toe te rekenen aan de aandeelhouders van de vennootschap) (875)(273)
    
Resultaat na belastingen (en totaal resultaat) per aandeel (0,10)(0,04)
    Geconsolideerd mutatieoverzicht van het totaal eigen vermogen

 (x €1.000)
  toe te rekenen aan aandeelhouders
 ToelichtingGestort en opgevraagd kapitaalagio reserveOverige reservesResultaat boekjaarTotaal
Balans per 1 januari 2017 70075470(945)579
       
Resultaat na belastingen    (273)(273)
Niet-gerealiseerde resultaten   000
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten    (273)(273)
       
Transacties met aandeelhouders      
Emissie  aandelen  70364  434
Aanpassing reële waarde achtergestelde lening van aandeelhouders   126 126
Totaal transacties met aandeelhouders 70364126 560
       
Overige mutaties      
Resultaatbestemming 2016   (945)9450
Totaal overige mutaties   (945)9450
       
Balans per 31 december 2017 7701.118(749)(273)866
       
Aanpassing waarderingsgrondslagen voor invoering IFRS 9 en IFRS 15   000
       
Balans per 1 januari 2018 7701.118(749)(273)866
       
Resultaat na belastingen    (875)(875)
Niet-gerealiseerde resultaten   000
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten    (875)(875)
       
Transacties met aandeelhouders      
Emissie aandelen  1541.975  2.131
Totaal transacties met aandeelhouders 1541.975  2.131
       
Overige mutaties      
Resultaatbestemming 2017   (273)2730
Totaal overige mutaties   (273)2730
       
 Balans per 31 december 2018 9243.093(1.022)(875)2.120Geconsolideerd kasstroomoverzicht 

 (x €1.000)
  20182017 
Kasstroom uit operationele activiteiten    
Resultaat na belastingen (875)(273) 
Rentelasten 11730 
Belastinglasten 68(68) 
Amortisatiekosten 1290 
Mutatie handelsdebiteuren en overige schulden (86)(11) 
Mutatie handelscrediteuren en overige schulden 19450 
     
Kasstroom uit bedrijfsoperaties (453)(272) 
     
Betaalde rente (21)0 
Betaalde belastingen 00 
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten (474)(272) 
     
Kasstroom uit investeringsactiviteiten    
Investeringen in immateriële activa (233)(244) 
Veranderingen in acquisitie MyOrder (500)0 
Materiële vaste activa (1)0 
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten (734)(244) 
     
Kasstroom uit financieringsactiviteiten    
Uitgifte aandelen 2.1290 
Opname overbruggingsfinanciering aandeelhouder 7500 
Aflossing overbruggingsfinanciering aandeelhouder (750)0 
Aflossing achtergestelde rentedragende lening (722)0 
Opname achtergestelde rentedragende lening 0300 
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 1.410300 
     
Netto kasstroom 199(216) 
Netto liquide middelen per 1 januari 381597 
Liquide middelen Stichting Derdengelden Ease2pay 2270 
Netto liquide middelen per 31 december 807381