Umicore geeft voor € 390 miljoen private schuldplaatsingen uit

Umicore heeft met success een uitgifte van € 390 miljoen US Private Placement notes afgerond. Het aanbod werd aanzienlijk overtekend en kon op veel belangstelling rekenenen van zowel institutionele investeerders die deelnamen in Umicore’s initiële uitgifte in 2017, als van nieuwe investeerders. De transactie bestaat uit een tranche van € 50 miljoen met een looptijd van 7 jaar en vervaldag in september 2026, een tranche van € 230 miljoen met een looptijd van 10 jaar en vervaldag in september 2029 en een tranche van € 110 miljoen met een looptijd van 12 jaar en vervaldag in september 2031. De financiering zal worden opgenomen in september dit jaar.

De succesvolle afronding van deze private plaatsing uitgifte laat Umicore toe om de looptijd van haar financiële schulden verder te verlengen aan historische lage vaste voorwaarden. De beschikbare middelen van deze uitgifte zullen worden aangewend voor algemene ondernemingsdoelstellingen en voor het financieren van Umicore’s strategische groei-initiatieven op het vlak van schone mobiliteit en recyclage. Deze uitgifte komt bovenop de twee reeds bestaande private schuldplaatsingen van in totaal € 690 miljoen, de twee grotendeels niet opgenomen kredietfaciliteiten met een Syndicaat van Banken (“Syndicated Bank Credit Facilities”) voor in totaal € 795 miljoen en een aanzienlijk aanvullend bedrag aan financieringsinstrumenten op kortere termijn.


 

Umicore profiel

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.        


Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.


Umicore’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in 2018 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 3,3 miljard (omzet van € 13,7 miljard) en stelt iets meer dan 10.400 mensen in dienst.


Voor meer informatie

Investor Relations

Evelien Goovaerts                                         +32 2 227 78 38                    evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe                                               +32 2 227 70 68                         eva.behaeghe@umicore.com

Aurélie Bultynck                                             +32 2 227 74 34                       aurelie.bultynck@umicore.com

Media Relations

Marjolein Scheers                                          +32 2 227 71 47                    marjolein.scheers@umicore.com

 

Onzekerheid over de gestelde vooruitzichten

Dit persbericht bevat vooruitzichten die risico’s en onzekerheden inhouden, onder meer verklaringen over plannen, doelstellingen, verwachtingen en voornemens van Umicore. Lezers worden erop gewezen dat dergelijke vooruitzichten gekende en ongekende risico’s inhouden en onderworpen zijn aan belangrijke bedrijfs-, economische en concurrentiële onzekerheden en onvoorziene omstandigheden, die voor een groot deel buiten de controle van Umicore vallen. Indien één of meer van deze risico’s, onzekerheden of onvoorziene omstandigheden zich zou(den) voordoen of indien onderliggende veronderstellingen onjuist blijken te zijn, dan kunnen de uiteindelijke resultaten ernstig afwijken van de vooropgestelde, verwachte, geraamde of geëxtrapoleerde resultaten. Dientengevolge neemt noch Umicore, noch enig ander persoon enige verantwoordelijkheid op zich voor de exactheid van deze vooruitzichten.


Dit bericht mag niet beschouwd worden als een aanbod of uitnodiging tot het kopen van effecten in de Verenigde Staten en de betreffende effecten mogen niet aangeboden worden in de Verenigde Staten zonder registratie of de toepasselijkheid van een uitzondering op de registratieplicht van de Securities Act van 1933.