Umicore - Wijzigingen in de modaliteiten voor deelname aan de algemene vergaderingen van 30 april 2020 in het kader van de Covid-19 maatregelen

Naar aanleiding van de globale uitbraak van Covid-19, gaat Umicore’s prioritaire aandacht naar de veiligheid van haar aandeelhouders, werknemers en andere stakeholders. Met dat doel voor ogen  heeft de raad van bestuur van Umicore, na de inwerkingtreding van het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake het vennootschapsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, beslist om de deelnamemodaliteiten met betrekking tot de gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van donderdag 30 april a.s. (en eventueel de op woensdag 3 juni 2020 te houden buitengewone algemene vergadering, indien het aanwezigheidsquorum op 30 april a.s. niet bereikt zou zijn) te wijzigen.

De nieuwe modaliteiten van deelname worden toegelicht in de aangepaste oproeping die kan geraadpleegd worden op onze website.

De algemene vergaderingen zullen op afstand plaatsvinden, zonder mogelijkheid voor de aandeelhouders om fysiek aanwezig te zijn. De algemene vergaderingen zullen echter via een live webcast uitgezonden worden in een video en audio format, toegankelijk voor alle aandeelhouders op onze website. De aandeelhouders worden uitgenodigd om deze webpagina te raadplegen voor verdere informatie over de toegang tot de webcast.

De webcast zal geen mogelijkheid bieden tot live interactie en/of stemming. De aandeelhouders kunnen hun stem alleen op afstand uitbrengen, voorafgaand aan de algemene vergaderingen, hetzij via een stembrief hetzij door een volmacht die aan Umicore of aan de voorzitter van de raad van bestuur (of een andere door de raad van bestuur aangeduide persoon), aan de hand van de documenten die op de website van Umicore beschikbaar zijn.

Alle reeds uitgebrachte stemmen of onthoudingen in geldig ingevulde volmachten met aanduiding van een derde partij als lasthebber en die voorafgaand aan dit persbericht/deze mededeling zijn verstuurd, zullen niettemin in rekening worden genomen, zonder dat de aandeelhouder een nieuwe volmacht dient te ondertekenen, met dien verstande dat de lasthebbers niet het recht zal hebben om de algemene vergaderingen fysiek bij te wonen.

Aandeelhouders die nog geen stembrief of volmacht hebben ingediend op datum van dit persbericht, dienen enkel de aangepaste documenten te gebruiken, die beschikbaar zijn op de website van Umicore.

De aandeelhouders hebben nog steeds het recht om vragen te stellen over de agendapunten, maar alleen op schriftelijke wijze, voorafgaand aan de algemene vergaderingen, via gewone brief of via e-mail. De vragen zullen mondeling beantwoord worden gedurende de algemene vergaderingen, die via een live webcast zullen uitgezonden worden.

De volmachten en stembrieven, evenals de schriftelijke vragen, moeten Umicore ten laatste op zondag 26 april 2020 bereiken.


Voor meer informatie

Investor Relations

Evelien Goovaerts                                         +32 2 227 78 38                    evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe                                               +32 2 227 70 68                         eva.behaeghe@umicore.com

Aurélie Bultynck                                             +32 2 227 74 34                       aurelie.bultynck@umicore.com

Media Relations

Marjolein Scheers                                          +32 2 227 71 47                    marjolein.scheers@umicore.com


Umicore profiel

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven. 

Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.  

Umicore’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in 2019 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 3,4 miljard (omzet van € 17,5 miljard) en stelt iets meer dan 11.152 mensen in dienst.