ForFarmers N.V.: ForFarmers operationele voortgangsrapportage eerste kwartaal 2020

Lochem, 1 mei 2020                            

ForFarmers operationele voortgangsrapportage eerste kwartaal 2020 

Kernpunten eerste kwartaal 20201:
• Volume Total Feed2: daling (-5,3%); autonome daling in alle clusters;
• Volume mengvoer: daling (-3,8%); autonome daling in clusters Nederland/België en het Verenigd Koninkrijk, vrijwel stabiele afzet in cluster Duitsland/Polen;
• Brutowinst: stijging (+4,4%); in Q1 2019 was er sprake van een ongunstige inkooppositie;
• Onderliggende EBITDA3: stijging (+44,1%); vergeleken met minder goed eerste kwartaal 2019; stijging door hogere brutowinst en lagere operationele kosten, onder meer door gerealiseerde efficiency maatregelen.


Yoram Knoop, CEO van ForFarmers: "Sinds midden maart zijn we door COVID-19 geconfronteerd met een nieuwe werkelijkheid. Wij hebben onmiddellijk maatregelen getroffen om de gezondheid van onze medewerkers te waarborgen en ook om de productie en distributie van voeders aan onze klanten te kunnen voortzetten. Daarnaast is onze sector als vitale sector aangemerkt zodat de voedselvoorziening niet in gevaar komt. Tot op heden zien we nog geen materiële impact van de COVID-19 maatregelen op onze kernprocessen. 
In het eerste kwartaal van 2020 is een aanzienlijke stijging van de onderliggende EBITDA gerealiseerd. Dit terwijl de volumes in sommige landen wederom daalden, gedreven door de druk op de agrarische sector om de milieu-impact te verminderen. In het afgelopen kwartaal was er geen sprake van een ongunstige inkooppositie en daarnaast was er, ondanks de volumedaling, sprake van een betere productmix met meer specialiteiten en waren er minder kosten door geïmplementeerde kostenbesparingsregelingen.
Vooruitkijkend zien we marktomstandigheden door COVID-19 veranderen, met uitdagingen die zich aandienen voor onze klanten waarvan de uiteindelijke impact op ForFarmers nog onzeker is. We verwachten een betere onderliggende EBITDA te realiseren in het eerste halfjaar 2020 vergeleken met de eerste helft van 2019, maar gezien de door COVID-19 toegenomen onzekerheden, onthouden we ons nu van het uitspreken van verdere verwachtingen.
Wij blijven ons richten op de gezondheid van onze medewerkers en het ondersteunen van onze meer dan 26.000 klanten door het leveren van goed voer en advies. De inzet en toewijding van onze medewerkers aan onze klanten is daarnaast een aspect waar ik bijzonder trots op ben. Ik spreek uit naam van de gehele directie mijn dank daarvoor uit."

1. Resultaten en ontwikkelingen van het eerste kwartaal 2020 worden vergeleken met het eerste kwartaal 2019, tenzij anders vermeld
2. Total Feed’ behelst de volledige productportefeuille van ForFarmers en bestaat uit mengvoer, specialiteiten, co-producten (zoals reststromen uit de voedingsindustrie, door ForFarmers aangeduid als DML-producten), zaaigoed en overige producten (zoals ruwvoer)
3. Onderliggende EBITDA is bedrijfsresultaat exclusief afschrijvingen, amortisatie en incidentele posten

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.


Lees het volledige persbericht in de PDF op de website 


Noot voor de redactie / Voor meer informatie:

Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations
T +31 (0)573 28 81 94 • M +31 (0)6 10 94 91 61 • E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu

Bedrijfsprofiel

ForFarmers N.V. is een internationale onderneming die complete en innovatieve voeroplossingen biedt voor de veehouderij. Met haar missie ‘For the Future of Farming’ zet ForFarmers zich in voor de continuïteit van het boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector.

ForFarmers is met een afzet van 10,1 miljoen ton diervoeders op jaarbasis marktleider in Europa. De onderneming is actief in Nederland, Duitsland, België, Polen en het Verenigd Koninkrijk. ForFarmers heeft circa 2.600 medewerkers. De omzet bedroeg in 2019 circa € 2,5 miljard.
ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99, info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu

Kijk voor beeldmateriaal op www.forfarmersgroup.eu/media/beeldmateriaal.aspx

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN
Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers’ wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers’ toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers, worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is.