Umicore’s update over de impact van COVID-19 en marktcondities

Onze medewerkers gezond houden, een veilige werkplaats verzekeren en liquiditeiten behouden

De prioriteit van Umicore is de gezondheid en veiligheid van haar medewerkers. Umicore heeft in haar wereldwijde vestigingen strikte gezondheidsmaatregelen en andere voorzorgen genomen als antwoord op de COVID-19-pandemie. Een speciale werkgroep blijft de activiteiten wereldwijd opvolgen om de gezondheid van de werknemers te beschermen.   

Om de liquide middelen te behouden en de impact van COVID-19 op de resultaten te beperken, werden aan het begin van de uitbraak gerichte maatregelen genomen om de kosten te verminderen, het werkkapitaal te optimaliseren en investeringen uit te stellen. Umicore pastte haar productiecapaciteit waar nodig snel aan. In de voorbije weken heeft Umicore geleidelijk de productie hervat in fabrieken die eerder waren gesloten en het aantal werknemers dat technisch werkloos is, nam af tot ongeveer 3% in vergelijking met 10% eind april.


Sterke financieringsstructuur en verhoogde liquiditeiten  

Umicore heeft een sterke balans en een ruime liquiditeitspositie met € 1,5 miljard aan onmiddellijk beschikbare cash, wat neerkomt op een stijging van € 0,3 miljard sinds eind april. Deze stijging was het gevolg van het afsluiten van een 8-jarige lening met de Europese Investeringsbank voor een bedrag van € 125 miljoen, gecombineerd met nieuwe gecommitteerde leningen van Umicore’s belangrijkste banken – beide momenteel niet opgenomen. Aanzienlijke niet-opgenomen, niet-gecommiteerde kredietlijnen bij Umicore’s belangrijkste banken zorgen voor extra financiële flexibiliteit. Umicore heeft een evenwichtige schuldstructuur zonder materiële vervaldagen op korte termijn, aangezien haar  lange termijn vastrentende private schuldplaatsingen gefaseerde vervaldagen hebben tussen 2023 en 2031. De twee kredietfaciliteiten van in totaal twaalf banken vervallen in 2022 en 2025.


Update van de vooruitzichten     

Zoals meegedeeld op 30 april lagen Umicore’s resultaten voor de eerste drie maanden van het jaar een stuk hoger dan vorig jaar, voornamelijk dankzij een sterke prestatie van Recycling. Hoewel de prestaties in Catalysis en Energy & Surface Technologies ook een goede start van het jaar kenden, ondervonden de Automotive Catalysts en Rechargeable Battery Materials activiteiten de impact van COVID-19 in februari in China en vanaf half maart in andere belangrijke regio's. Na de wijdverbreide sluiting van de assemblagelijnen van haar autoklanten, had Umicore de productie van autokatalysatoren tijdelijk stopgezet in haar fabrieken buiten China, Korea en Japan.   

De laatste weken hebben de autofabrikanten, zij het later dan verwacht, hun assemblagelijnen geleidelijk aan opnieuw opgestart, en Umicore heeft in lijn hiermee de productie van katalysatoren herstart. De vraag naar wagens neemt geleidelijk aan weer toe in Europa, Noord-Amerika, Japan, Korea en Zuidoost-Azië en blijft zwak in Zuid-Amerika. In China daarentegen, verloopt het herstel van de markt een stuk sneller en Umicore’s productie van katalysatoren in de regio is nu terug op volle capaciteit. Alles samengenomen, verloopt de heropstart van Umicore’s werelwijde productie van katalysatoren in lijn met de verwachtingen meegedeeld eind april. Umicore gaat er dan ook nog steeds van uit dat de wereldwijde autoproductie met ongeveer 25% zal afnemen dit jaar.

De verkoop van elektrische wagens werd ook ernstig getroffen door de COVID-19 crisis en de volledige impact van de vertraging in de vraag naar kathodematerialen weegt, zoals verwacht, vanaf het tweede kwartaal op de prestaties. De zichtbaarheid op de vraag blijft op dit ogenblik uiterst beperkt, maar er werden echter recent nieuwe subsidieregelingen aangekondigd in China en Europa die de overgang naar elektrische mobiliteit op middellange termijn zouden moeten ondersteunen.

De activiteiten in Recycling blijven genieten van een zeer gunstige bevoorradingscontext en commerciële voorwaarden, alsook van hoge metaalprijzen in het bijzonder voor rodium.  De prestaties van Recycling in de eerste jaarhelft zullen naar verwachting hoger liggen dan de marktverwachtingen en hoger dan eind april verondersteld werd.

Waar de huidige hoge prijzen van de edelmetalen en platina groep metalen een gunstige impact hebben op de winst in Recycling, hebben ze, zoals verwacht, tot op heden ook geleid tot een stijging van het werkkapitaal en de netto financiële schuld.


Vooruitzichten voor H1  

Voor de eerste helft van het jaar verwacht Umicore dat haar recurrente EBIT grotendeels in lijn zal liggen met het niveau van de eerste helft van 2019. Dit weerspiegelt een aanzienlijke toename in de bijdrage van Recycling, boven de marktverwachtingen, terwijl de bijdrage van Catalysis en Energy & Surface Technologies naar verwachting een stuk lager zal liggen dan in de eerste jaarhelft van 2019. De zichtbaarheid op de marktvraag in de tweede jaarhelft blijft uiterst beperkt en laat niet toe om betrouwbare gekwantificeerde vooruitzichten voor het volledige jaar 2020 te geven.

Op 30 april deelde Umicore mee dat de recurrente EBIT van Catalysis en Energy & Surface Technologies in 2020 naar verwachting een stuk lager zal liggen dan in 2019, terwijl de recurrente EBIT van Recycling in 2020 naar verwachting een stuk boven het niveau van 2019 zal liggen. Umicore deelde ook mee dat de recurrente EBIT voor de Groep in 2020 naar verwachting een stuk onder het niveau van 2019 zal liggen. Deze vooruitzichten gelden op dit ogenblik nog steeds wat de richting betreft.

Ondanks de uitdagende korte-termijnomgeving blijven de lange-termijndrijfveren achter Umicore’s groeistrategie om een leider te zijn in materialen voor schone mobiliteit en recyclage intact. Deze crisis verandert geenszins de wereldwijde behoefte aan meer duurzaamheid, zoals geïllustreerd door de verschillende overheidsmaatregelen gericht op het promoten van schone mobiliteit en groene initiatieven. Met haar productportefeuille en gesloten kringloopmodel is Umicore goed gepositioneerd om te profiteren van deze trend.


Conference call

Een telefoonconferentie wordt gehouden door Marc Grynberg, CEO, en Filip Platteeuw, CFO, vandaag, maandag 15 juni om 09:15 CEST.

Deze telefoonconferentie kan enkel online gevolgd worden via deze hyperlink: teleconferentie Umicore.  

 

Voor meer informatie

Investor Relations

Evelien Goovaerts +32 2 227 78 38                                 evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68                                      eva.behaeghe@umicore.com

Aurélie Bultynck +32 2 227 74 34                                   aurelie.bultynck@umicore.com

Media Relations

Marjolein Scheers +32 2 227 71 47                                 marjolein.scheers@umicore.com


Umicore profiel

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.

Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.

Umicore’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in 2019 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 3,4 miljard (omzet van € 17,5 miljard) en had op 31 december 2019 iets meer dan 11.152 mensen in dienst.


Onzekerheid over de gestelde vooruitzichten

Dit persbericht bevat vooruitzichten die risico’s en onzekerheden inhouden, onder meer verklaringen over plannen, doelstellingen, verwachtingen en voornemens van Umicore. Lezers worden erop gewezen dat dergelijke vooruitzichten gekende en ongekende risico’s inhouden en onderworpen zijn aan belangrijke bedrijfs-, economische en concurrentiële onzekerheden en onvoorziene omstandigheden, die voor een groot deel buiten de controle van Umicore vallen. Indien één of meer van deze risico’s, onzekerheden of onvoorziene omstandigheden zich zou(den) voordoen of indien onderliggende veronderstellingen onjuist blijken te zijn, dan kunnen de uiteindelijke resultaten ernstig afwijken van de vooropgestelde, verwachte, geraamde of geëxtrapoleerde resultaten. Dientengevolge neemt noch Umicore, noch enig ander persoon enige verantwoordelijkheid op zich voor de exactheid van deze vooruitzichten.