ForFarmers N.V.: ForFarmers besluit tot inkoopprogramma eigen aandelen

Lochem, 1 december 2021                               

ForFarmers besluit tot inkoopprogramma eigen aandelen

ForFarmers maakt bekend een inkoopprogramma eigen aandelen te starten voor een maximaal bedrag van €50 miljoen, onder meer om de balans efficiënter (kapitaalvermindering) te maken. Dit is in lijn met de aankondiging van de onderneming op 2 november jl. een mededeling te doen over een alternatieve kapitaalallocatie, naast de toen uitgesproken intentie een dividend per gewoon aandeel uit te keren dat vergelijkbaar is met het dividend over 2020.


ForFarmers maakt voor het inkoopprogramma eigen aandelen gebruik van de door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) op 23 april 2021 gegeven machtiging om maximaal 10% van de geplaatste eigen aandelen in te kopen en, indien verleend, de machtiging van de AvA in 2022. Binnen de huidige machtiging zijn reeds 190.000 eigen aandelen ingekocht ten behoeve van de participatieplannen van 2021. Het totaal aantal in te kopen aandelen in het aangekondigde inkoopprogramma zal derhalve maximaal 9.331.882 zijn.
Besloten is, na ampele overweging, een regulier inkoopprogramma te doen. Dit zal worden uitgevoerd door een onafhankelijke financiële intermediair.
Het inkoopprogramma van eigen aandelen start op 2 december 2021 en zal eindigen op 31 december 2023, of zoveel eerder als het inkoopprogramma is voltooid.

Vanaf de start van het programma, zal ForFarmers op de eerste handelsdag van iedere week een persbericht publiceren over de voortgang van het inkoopprogramma. Deze berichtgeving is terug te vinden op de website www.forfarmersgroup.eu.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.

Noot voor de redactie / Voor meer informatie:
Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations
M +31 (0)6 10 94 91 61 • E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu

Bedrijfsprofiel
ForFarmers N.V. is een internationale onderneming die complete en innovatieve voeroplossingen biedt voor de veehouderij. Met haar missie ‘For the Future of Farming’ zet ForFarmers zich in voor de continuïteit van het boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector.

ForFarmers is met een afzet van circa 10 miljoen ton diervoeders op jaarbasis marktleider in Europa. De onderneming is actief in Nederland, Duitsland, België, Polen en het Verenigd Koninkrijk. ForFarmers heeft circa 2.500 medewerkers. De omzet bedroeg in 2020 circa € 2,4 miljard.
ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99, info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu
  
TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN
Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers ’ wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers ’ toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers , worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is.