Nyrstar NV oefent Putoptie in NN2 uit voor 20 miljoen EUR

Gereglementeerde informatie – Voorwetenschap – Persbericht uitgegeven in het kader van artikel 7:97 WVV

Nyrstar NV oefent Putoptie in NN2 uit voor 20 miljoen EUR

28 juli 2022 om 07.00 uur CEST

Nyrstar NV (de “Vennootschap”) kondigt vandaag aan dat zij haar gedetailleerde evaluatieproces heeft voltooid met betrekking tot de beslissing om al dan niet de putoptie uit te oefenen die de Vennootschap heeft met betrekking tot haar volledige 2%-belang in NN2 NewCo Limited (“NN2”), die de voormalige Nyrstar operationele groep aanhoudt, waardoor zij het recht heeft om die 2% te verkopen aan Nyrstar Holdings Plc (of een ander lid van de Trafigura groep) voor een vast bedrag van 20 miljoen EUR (de “Putoptie”). Het evaluatieproces is in het vierde kwartaal van 2021 van start gegaan in het licht van de vervaldatum van de Putoptie op 31 juli 2022.

Gelet op het door Moore Corporate Finance opgestelde onafhankelijke expertenverslag, waarin de waarde van het 2%-belang in NN2 wordt geschat tussen 0 miljoen EUR en 3,4 miljoen EUR, het advies van de onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap, vragen en opmerkingen van bepaalde minderheidsaandeelhouders en andere informatie die aan de Vennootschap ter beschikking werd gesteld, meent de Vennootschap dat het in haar vennootschapsbelang is om de Putoptie uit te oefenen. Voorts beperkt de uitoefening van de Putoptie de liquiditeitsrisico's van de Vennootschap voor de nabije toekomst en voorkomt zij insolventie die op basis van de huidige vooruitzichten zou ontstaan in het tweede kwartaal van 2023. Hierna volgt een volledig overzicht van de achtergrond, het gevolgde proces en de samenvatting van de analyse. De Vennootschap deelt mee dat zij de Putoptie zal uitoefenen vóór de vervaldatum op 31 juli 2022.

Achtergrond

In oktober 2018 startte de voormalige Nyrstar een nazicht van haar balansstructuur (het “Nazicht van Balansstructuur”) naar aanleiding van de uitdagende financiële en operationele omstandigheden waarmee de Nyrstar werd geconfronteerd. Het Nazicht van Balansstructuur heeft een zeer aanzienlijke bijkomende financieringsbehoefte aangetoond waaraan de Nyrstar niet kon voldoen zonder een aanzienlijke vermindering van de schuldenlast van de Nyrstar . Bijgevolg moest er in het kader van het Nazicht van Balansstructuur tussen de financiële schuldeisers van de Nyrstar onderhandeld worden, wat uiteindelijk heeft geleid tot de herstructurering, die op 31 juli 2019 van kracht werd (de “Herstructurering”). Als gevolg van de Herstructurering is Trafigura Group Pte. Ltd., via haar indirecte 98%-eigendom van de nieuwe holdingvennootschap NN2, de uiteindelijke moedervennootschap geworden van de voormalige (directe en indirecte) dochtervennootschappen van de Vennootschap (de "Operationele Groep”), waarbij het resterende 2%-belang in NN2 (en daarmee in de Operationele Groep) in handen is van de Vennootschap.

De lock-up overeenkomst (“Lock-Up Overeenkomst”) die is gesloten op 14 april 2019 tussen, onder andere, de Vennootschap en vertegenwoordigers van de belangrijkste groepen van haar financiële schuldeisers, bepaalde dat de Vennootschap, Trafigura Pte Ltd (“Trafigura”) en Nyrstar Holdings Limited (“ Nyrstar Holdings”, een special-purpose-vehikel van Trafigura dat werd opgericht, onder andere, met het oog op de implementatie van de Herstructurering, thans bekend als Nyrstar Holdings Plc) een overeenkomst zouden afsluiten waarin zij hun akkoord zouden bevestigen met betrekking tot (i) bepaalde stappen die nodig zijn voor de implementatie van de Herstructurering zoals voorzien in de Lock-Up Agreement, en (ii) de voorwaarden van de lopende relatie tussen de Vennootschap en de Trafigura groep (de “NNV-Trafigura Deed”). De NNV-Trafigura Deed werd rechtsgeldig ondertekend op 19 juni 2019.

Krachtens de NNV-Trafigura Deed kwamen de Vennootschap en Trafigura ook overeen dat Trafigura aan de Vennootschap een optie zou verlenen om Nyrstar Holdings (of een andere Trafigura-entiteit) te verplichten het volledige belang van de Vennootschap in NN2 te kopen. De voorwaarden van deze optie zijn uiteengezet in een afzonderlijke overeenkomst van 25 juni 2019 tussen de Vennootschap, Trafigura en Nyrstar Holdings (de “Put Option Deed”). Onder de voorwaarden van de Put Option Deed kan de Vennootschap het geheel (en enkel het geheel) van haar 2%-belang in NN2 aan Trafigura verkopen tegen een prijs gelijk aan 20 miljoen EUR (onder voorbehoud dat aan alle toepasselijke verplichte regelgevende voorwaarden voor de verkoop is voldaan). De Putoptie diende om de Vennootschap liquiditeit te verschaffen voor, en de waarde te verhogen en kristalliseren van, een anders illiquide minderheidsbelang van 2% in NN2, een niet-beursgenoteerde onderneming, in het voordeel van de Vennootschap. De Putoptie kan door de Vennootschap worden uitgeoefend tot 31 juli 2022.

Verslag van de Onafhankelijke Bestuurders

Als gevolg van het feit dat Urion Holdings (Malta) Ltd, een dochtervennootschap van Trafigura B.V., een belang van 24,42% in de Vennootschap heeft en tevens een indirecte controle uitoefent over Nyrstar Holdings, vormt Nyrstar Holdings een verbonden partij van de Vennootschap in de zin van IAS 24, zodat artikel 7:97 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het “WVV”) van toepassing is op de beslissing om de Putoptie al dan niet uit te oefenen.

Op 18 november 2021 deelde de Vennootschap mee dat ze Moore Corporate Finance had aangesteld om een onafhankelijk expertenadvies (het “Expertenverslag”) op te stellen voor de onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap (“Comité van Onafhankelijke Bestuurders”), in het kader van artikel 7:97 WVV. Het advies van de onafhankelijke expert bestond erin om het Comité van Onafhankelijke Bestuurders te adviseren bij de bestudering van het voordeel voor de Vennootschap, rekening houdend met alle relevante omstandigheden, van het al dan niet uitoefenen van de Putoptie die de Vennootschap heeft met betrekking tot haar (volledig) 2%-belang in NN2. Bij haar beslissing over het al dan niet uitoefenen van de Putoptie moest het Comité van Onafhankelijke Bestuurders ook terdege rekening houden met eventuele gegronde biedingen van derden, onder meer van andere aandeelhouders van de Vennootschap dan Trafigura en/of van andere stakeholders en derden, die het zou kunnen ontvangen met betrekking tot het 2%-belang in NN2. Dergelijke biedingen op het 2%-belang in NN2 konden tot de Vennootschap worden gericht vóór 15 februari 2022. Zoals uiteengezet door de Vennootschap in het jaarverslag en de jaarrekening uitgegeven op 13 april 2022, alsook in een persbericht van 27 mei 2022 en tijdens de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op 28 juni 2022, heeft de Vennootschap geen biedingen ontvangen.

Moore Corporate Finance werd gevraagd om advies uit te brengen over het volgende:

  1. De huidige waardering van de Operationele Groep en de te taxeren vermogenswaarde voor het 2%-belang van de Vennootschap in NN2.
  2. De financiële gevolgen van het al dan niet uitoefenen van de Putoptie voor de Vennootschap en mogelijke andere gevolgen verbonden aan deze beslissing.
  3. Voordelen en nadelen voor de Vennootschap indien de Raad van Bestuur beslist de Putoptie uit te oefenen, met inbegrip van het in aanmerking nemen van de alternatieve investeringen die de Raad van Bestuur zou kunnen overwegen om te doen met de opbrengsten van de Putoptie. Daarbij werd de expert de opdracht gegeven om rekening te houden met de financiële levensvatbaarheid van de Vennootschap gedurende ten minste de volgende 24 maanden, na de datum van uitgifte van het Expertenverslag, indien de Vennootschap beslist om de Putoptie niet uit te oefenen.
  4. De mogelijke resultaten onder de alternatieve opties voor de uitoefening van de Putoptie, met inbegrip van de mogelijkheid voor de Vennootschap om het 2%-belang in NN2 aan een derde partij te verkopen en de waarschijnlijke verkoopopbrengst die de Vennootschap uit een dergelijke verkoop zou kunnen genereren.

Bij de voorbereiding van het Expertenverslag heeft Moore Corporate Finance de informatie nagekeken die ter beschikking werd gesteld door Nyrstar en door de Operationele Groep om de waardering van de Operationele Groep uit te voeren, en kreeg het de kans om bijkomende informatie op te vragen en deel te nemen aan een vraag-en-antwoordproces met zowel Nyrstar als de Operationele Groep. Bovendien heeft Moore Corporate Finance, onder andere, bepaalde publiek beschikbare zakelijke en historische financiële informatie met betrekking tot de Vennootschap en de Operationele Groep nagekeken, evenals andere marktgegevens om de geloofwaardigheid en redelijkheid van de informatie en vooruitzichten te beoordelen die door het management van de Vennootschap en de Operationele Groep ter beschikking werden gesteld. Moore Corporate Finance heeft bevestigd dat het geen enkele aanwijzing heeft gevonden om aan de geloofwaardigheid van de ter beschikking gestelde informatie te twijfelen. De informatie is opgevraagd op grond van de informatierechten die Trafigura in het kader van de Herstructurering aan de Vennootschap heeft toegekend, en is opgeslagen in een elektronische dataroom. Het Comité van Onafhankelijke Bestuurders heeft het management van de Vennootschap verzocht dit proces te faciliteren en heeft erop toegezien dat BDO, de commissaris van de Vennootschap, in een vroeg stadium van het proces naar behoren werd geïnformeerd en de gelegenheid kreeg om vragen te stellen, onder meer aan Moore Corporate Finance

Als onderdeel van het evaluatieproces beoordeelde het management van de Vennootschap de bedragen die terugbetaalbaar zouden zijn onder de 13,5 miljoen EUR Limited Recourse Loan Facility (“LRLF”) van de Vennootschap met NN2, indien de Raad van Bestuur zou beslissen om de Putoptie uit te oefenen. Deze beoordeling van de terugbetalingsverplichtingen van de LRLF is doorgegeven aan Moore Corporate Finance. Er wordt op gewezen dat er bepalingen inzake beperkt verhaal zijn in de LRLF, die de verplichtingen van de Vennootschap om terugbetalingen uit hoofde van de LRLF te verrichten en het verhaal van NN2 op de Vennootschap beperken, ten belope van de netto-activa van de Vennootschap (zoals gedefinieerd in de LRLF). Uit de analyse van de LRLF door de Vennootschap is gebleken dat er geen onmiddellijke terugbetalingsverplichting zal bestaan voor het bedrag van 9,8 miljoen EUR dat momenteel onder de LRLF uitstaat, noch in de nabije toekomst gelet op de huidige en verwachte waarde van de netto-activa van de Vennootschap (zoals gedefinieerd in de LRLF). De Vennootschap zal de ontwikkeling van haar nettovermogenspositie blijven opvolgen om na te gaan of een terugbetaling van de LRLF nodig zou zijn.

Bepaalde minderheidsaandeelhouders hebben vragen en opmerkingen geformuleerd in het kader van de Putoptie voor Moore Corporate Finance ter gelegenheid van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap op 28 juni 2022 (zie notulen op de website van de Vennootschap). Het Comité van Onafhankelijke Bestuurders heeft deze vragen in overweging genomen en er tevens voor gezorgd dat deze vragen en opmerkingen aan Moore Corporate Finance werden doorgegeven en/of door het management van de Vennootschap in overweging werden genomen in de memoranda die door het management voor het Comité van Onafhankelijke Bestuurders werden opgesteld.

Het Expertenverslag concludeert dat de voordelen van de uitoefening van de Putoptie voor de Vennootschap bestaan in een zekere mate van financiële zekerheid, aangezien uit haar waardering blijkt dat de uitoefenprijs van de Putoptie (20 miljoen EUR) veel hoger ligt dan haar waardering van het 2%-belang in NN2 (dat per 31 mei 2022 tussen 0 miljoen EUR en 3,4 miljoen EUR ligt). Dit beperkt op zijn beurt de liquiditeitsrisico’s van de Vennootschap voor de nabije toekomst en voorkomt insolventie die zich, op basis van de huidige prognoses, in het tweede kwartaal van 2023 zou kunnen voordoen. Bovendien is, op basis van de waardering, de uitoefening van de Putoptie voor 20 miljoen EUR aanzienlijk hoger dan het bedrag dat een derde waarschijnlijk bereid zou zijn te betalen. De nadelen zijn dat het belangrijkste actief van de Vennootschap zal worden gerealiseerd en dat de activiteit van de Vennootschap nu dus zal bestaan uit het beheer van de opbrengst van de Putoptie en het beheer van de lopende juridische en andere regelgevende procedures. Het Expertenverslag vermeldt een aantal investeringen voor de Vennootschap die geschikt zijn in dergelijke omstandigheden, en de Raad van Bestuur overweegt deze.
Beslissing om de Putoptie uit te oefenen

Het Comité van Onafhankelijke Bestuurders heeft het Expertenverslag in overweging genomen, evenals de informatie die door het management van de Vennootschap werd verstrekt bij de evaluatie van de beslissing om de Putoptie al dan niet uit te oefenen, alsook de opmerkingen die door bepaalde minderheidsaandeelhouders werden geformuleerd ter gelegenheid van de laatste jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Op basis hiervan heeft het Comité van Onafhankelijke Bestuurders de Raad van Bestuur van de Vennootschap geadviseerd over het al dan niet uitoefenen van de Putoptie in overeenstemming met artikel 7:97 WVV.

De belangrijkste conclusies uit het gedetailleerd onderzoek dat het Comité van Onafhankelijke Bestuurders heeft verricht in overeenstemming met artikel 7:97 WVV. en die van belang waren voor de beslissing van de Vennootschap om de Putoptie uit te oefenen, kunnen als volgt worden samengevat:

  1. De door Moore Corporate Finance uitgevoerde waardering toont aan dat de reële marktwaardering van het 2%-belang van de Vennootschap tussen 0 miljoen EUR en 3,4 miljoen EUR ligt op 31 mei 2022. Deze waardering is aanzienlijk lager dan de uitoefenprijs van de Putoptie van 20 miljoen EUR. Het bedrag van 20 miljoen EUR dat de Vennootschap zou ontvangen bij uitoefening van de Putoptie zou dus resulteren in een duidelijk financieel voordeel voor de Vennootschap in vergelijking met het niet uitoefenen van de Putoptie. De Putoptie vervalt op 31 juli 2022.
  2. De uitoefening van de Putoptie zou leiden tot de opheffing van de verplichtingen van NN2 in het kader van de LRLF en de verplichting tot terugbetaling van bepaalde bedragen die in het kader daarvan uitstaan (onderworpen aan de bepalingen inzake beperkt verhaal). Het netto-effect van een verplichting tot terugbetaling van bedragen in het kader van de LRLF zou zijn dat het deel van de opbrengst van 20 miljoen EUR dat uit de uitoefening van de Putoptie wordt ontvangen en door de Vennootschap kan worden gebruikt, wordt verlaagd. De bepalingen inzake beperkt verhaal van de LRLF hebben echter tot gevolg dat de Vennootschap niet verplicht is bedragen in het kader van de LRLF terug te betalen voor zover zij niet over voldoende netto-activa van de Vennootschap (zoals gedefinieerd in de LRLF) zou beschikken. Dit maakt het mogelijk de niet-LRLF-verplichtingen van de Vennootschap (met inbegrip van haar voorwaardelijke verplichtingen), die ruim gedefinieerd zijn, in mindering te brengen. (Het netto-actief van de Vennootschap wordt in de LRLF gedefinieerd en deze definitie houdt geen verband met de regels en de rapportering volgens IFRS of Belgische GAAP).

Zolang de nettovermogenspositie van de Vennootschap, berekend op basis van de bepalingen van de LRLF, negatief blijft, zal de 20 miljoen EUR die de Vennootschap bij de uitoefening van de Putoptie (en de voltooiing van de verkoop mits aan alle toepasselijke verplichte regelgevende voorwaarden is voldaan) zal ontvangen, bijgevolg niet hoeven te worden gebruikt voor de terugbetaling van de LRLF. De uitoefening van de Putoptie zou echter een einde maken aan de verlening van bepaalde lopende operationele en administratieve diensten in het kader van de LRLF (de “Doorlopende Diensten”). Het effect van dit laatste zou minimaal zijn, aangezien de periode van de Doorlopende Diensten ook automatisch op 31 juli 2022 afloopt.

  1. Als gevolg van de bepalingen inzake beperkt verhaal in de LRLF, de uitoefening van de Putoptie de Vennootschap voldoende ruimte om haar verwachte kosten op korte termijn te dekken en een passende aanwending van de netto-opbrengst te overwegen. In deze context echter, en zoals hierboven opgemerkt, zal de Vennootschap de ontwikkeling van haar nettovermogenspositie van de Vennootschap blijven opvolgen om na te gaan of een eventuele terugbetaling van de LRLF overeenkomstig de voorwaarden ervan moet worden verricht.
  2. Het gevolg van de uitoefening van de Putoptie (en de voltooiing van de verkoop, mits aan alle toepasselijke verplichte regelgevende voorwaarden is voldaan) zal zijn dat de Vennootschap afziet van de mogelijkheid om eventuele toekomstige dividenden van NN2 te ontvangen, en dat de Vennootschap niet langer de mogelijkheid heeft om het 2%-belang van de Vennootschap in NN2 te verkopen aan een derde of Trafigura tegen een prijs die potentieel hoger is dan de uitoefenprijs van de Putoptie van 20 miljoen EUR. De Vennootschap heeft de kans beoordeeld dat de Putoptie niet wordt uitgeoefend en dat in plaats daarvan wordt gewacht tot een toekomstig moment waarop de waarde van het 2%-belang van de Vennootschap meer dan 20 miljoen EUR zou bedragen of een derde partij of Trafigura meer zou bieden. De Vennootschap is van mening, op basis van het Expertenverslag en het gebrek aan getoonde interesse, ook door spelers uit de sector, dat dit een zeer onwaarschijnlijke hypothese lijkt, aangezien de Vennootschap de markt al heeft benaderd om te vernemen of er een mogelijkheid zou zijn van een onderbouwd bod van derden en geen biedingen heeft ontvangen sinds de aankondiging in haar persbericht van 18 november 2021.
  3. Belangrijk is dat het voorstel om de Putoptie niet uit te oefenen voordat deze op 31 juli 2022 afloopt, de Vennootschap waarschijnlijk in H1 2023 in insolventie zou doen belanden, aangezien de liquiditeitsprognoses van de Vennootschap, bij afwezigheid van de opbrengst van 20 miljoen EUR van de Putoptie, laten zien dat de Vennootschap in Q2 2023 niet meer liquide zou zijn.

Het advies van het Comité van Onafhankelijke Bestuurders luidt dan ook als volgt:

Op basis van de hierboven uiteengezette overwegingen, met inbegrip van het Expertenverslag, de [door het management] informatie in Bijlage 2 en de opmerkingen van de minderheidsaandeelhouders, is het Comité van mening dat de beslissing om de Putoptie uit te oefenen niet van dien aard is dat zij een nadeel voor de Vennootschap inhoudt dat, in het licht van haar huidige beleid, duidelijk onrechtmatig zou zijn.

Voorts is het Comité van oordeel dat het onwaarschijnlijk is dat de beslissing om de Putoptie uit te oefenen zou leiden tot nadelen voor de Vennootschap die niet zullen opwegen tegen de voordelen van een dergelijke beslissing voor de Vennootschap.

De commissaris van de Vennootschap, BDO, heeft het Expertenverslag, het verslag van het Comité en de notulen van de Raad van Bestuur van de Vennootschap nagekeken in overeenstemming met artikel 7:97 WVV en zijn oordeel luidt als volgt.

Op grond van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet vanmening te zijn dat de financiële en boekhoudkundige gegevens vermeld in het advies van het comité van onafhankelijke bestuurders op datum van 27 juli 2022 en in de notulen van het bestuursorgaan op datum van 27 juli 2022, hetwelk de voorgenomen verrichting motiveert, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten, consistent zijn ten opzichte van de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze opdracht als commissaris van Nyrstar NV.

Onze opdracht werd uitsluitend uitgevoerd in het kader van de bepalingen van artikel 7:97 WVV en ons verslag kan daardoor geenszins gebruikt worden in een andere context.

Het Expertenverslag, het advies van het Comité en het verslag van BDO zijn alle beschikbaar op de website van de Vennootschap: https://www.nyrstar.be/nl/investors/results-reports-and-presentations/2022

Over Nyrstar NV

De Vennootschap werd opgericht in België en heeft, na voltooiing van de herkapitalisatie/herstructurering een 2% participatie in de Nyrstar Groep. De Vennootschap is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar : www.nyrstar.be.

Over Moore Corporate Finance

Moore Corporate Finance is de grootste onafhankelijke professionele dienstverlener in België. Moore Corporate Finance biedt diensten aan op het gebied van Accountancy, Audit, Business Analytics, Business Consulting, Corporate Finance, Interim Management en Tax & Legal Services. Als lid van Moore Global – een wereldwijd accounting en consulting netwerk – assisteert Moore Corporate Finance haar klanten in meer dan 100 landen. Meer informatie vindt u op de website van Moore Corporate Finance: www.moore.be

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms -       Head of External Affairs & Legal        anthony.simms@nyrstar.com

Bijlage