VGP Openbare Aanbieding: Start van de Scrips Private Plaatsing – Opschorting van de handel tot de publicatie van de resultaten van het Aanbod

PERSBERICHT
GEREGULEERDE INFORMATIE – VOORWETENSCHAP
25 November 2022, Antwerpen, België – 10.30 uur

VGP openbare aanbieding (met extralegale  voorkeurrechten voor bestaande aandeelhouders) van een maximum van 5.458.262 nieuwe aandelen, voor een bedrag van maximaal EUR 302.933.541

94,43% van de Nieuwe Aandelen onderschreven bij afsluiting van de Inschrijvingsperiode voor de Voorkeurrechten voor de houders van Voorkeurrechten

Start van de Scrips Private Plaatsing op 25 November 2022 – Opschorting van de handel tot de publicatie van de resultaten van het Aanbod 1

Aan een Belegging in de Nieuwe Aandelen zijn aanzienlijke risico’s en onzekerheden verbonden. Potentiële beleggers moeten in staat zijn het economische risico van een belegging in de Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten of de Scrips te dragen en bestand zijn tegen een gedeeltelijk of volledig verlies van hun belegging. Alvorens enige beslissing te nemen om te beleggen, dienen beleggers het
Prospectus, goedgekeurd door de FSMA op 15 November 2022 en beschikbaar op de website (www.vgpparks.eu), in zijn geheel (en in het bijzonder het hoofdstuk over Risicofactoren vanaf pagina 9 te lezen). Beleggers moeten met name beseffen dat de solvabiliteit en liquiditeit van de Vennootschap afhankelijk is van de duurzaamheid van zijn ontwikkelingsactiviteiten, zijn bekwaamheid om nieuwe
huurovereenkomsten te ondertekenen en zijn verkoopcycli van opgeleverde projecten aan de Tweede Joint Venture en de Vierde Joint Venture, rekening houdend met het uitstel van de eerste closing met de Vierde Joint Venture.


Tijdens de Inschrijvingsperiode voor Voorkeurrechten, die werd afgesloten op 24 november 2022 (16:00 CET), werd ingeschreven op 5.153.976 Nieuwe Aandelen, of 94,43% van het maximum aantal Nieuwe Aandelen dat voor inschrijving werd aangeboden, tegen een inschrijvingsprijs van EUR 55,50 per Nieuw Aandeel, op basis van 1 Nieuw Aandeel voor 4 Voorkeurrechten.

De 1.217.146 niet-uitgeoefende Voorkeurrechten werden automatisch omgezet in een gelijk aantal Scrips. Deze Scrips zullen worden verkocht in een private plaatsing met gekwalificeerde beleggers in België en door middel van een private plaatsing die vrijgesteld is van prospectusvereisten of vergelijkbare formaliteiten in andere rechtsgebieden die zullen worden bepaald door de Emittent in samenspraak met de Global Coordinators. De Scrips Private Plaatsing zal worden uitgevoerd krachtens Regulation S onder de Securities Act van 1933 van de Verenigde Staten, zoals gewijzigd. De Scrips Private Plaatsing zal worden georganiseerd door middel van een versnelde bookbuilding procedure, om één enkele marktprijs per Scrip te bepalen. De Scrips Private Plaatsing zal aanvangen vanaf de publicatie van dit persbericht en zal naar verwachting eindigen op dezelfde dag. Investeerders die Scrips aankopen verbinden zich er onherroepelijk toe om in te schrijven op het overeenstemmende aantal Nieuwe Aandelen tegen de Uitgifteprijs en overeenkomstig de Inschrijvingsverhouding, i.e., 1 Nieuw Aandeel (aan EUR 55,50 per Nieuw Aandeel) voor 4 Voorkeurrechten in de vorm van Scrips.

De eventuele netto-opbrengst van de verkoop van Scrips (naar beneden afgerond op een hele eurocent per niet-uitgeoefend Voorkeurrecht), na aftrek van kosten, lasten en alle vormen van uitgaven die de Emittent moet doen voor de verkoop van de Scrips (de "Netto-opbrengst van de Scrips"), zal evenredig worden verdeeld tussen alle houders van niet-uitgeoefende Voorkeurrechten en zal worden betaald aan de houders van dergelijke niet-uitgeoefende Voorkeurrechten bij voorlegging van coupon nr. 11, vanaf 30 november 2022. Indien de Netto-opbrengst van de Scrips minder bedraagt dan EUR 0,01 per niet-uitgeoefend Voorkeurrecht, hebben de houders van dergelijke niet-uitgeoefende Voorkeurrechten geen recht om enige betaling te ontvangen en zal de Netto-opbrengst van de Scrips in plaats daarvan worden overgedragen aan de Emittent.

De resultaten van de inschrijvingen op Nieuwe Aandelen als gevolg van de uitoefening van de Scrips en de Netto-opbrengst van de Scrips die verschuldigd is aan de houders van niet-uitgeoefende Voorkeurrechten, zullen worden bekendgemaakt in een persbericht op de website van de Vennootschap, in principe later vandaag, 25 november 2022.

De betaling en levering van de Nieuwe Aandelen zal naar verwachting worden uitgevoerd met als valutadatum 29 november 2022 en de rekening van de inschrijvers zal op dezelfde datum worden gedebiteerd (afhankelijk van de relevante procedures van de financiële tussenpersoon) (behalve voor Inschrijvingen met Voorkeurrechten verbonden aan Bestaande Aandelen op naam, waarvoor de betaling de Vennootschap uiterlijk 24 november 2022 om 16:00 CET had moeten bereiken).

De Nieuwe Aandelen zullen in principe vanaf 29 november 2022 verhandelbaar zijn op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel.

De handel in de aandelen van de Vennootschap op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel werd, op verzoek van de Vennootschap, opgeschort vanaf de opening van de markten eerder vandaag, 25 november 2022, tot de publicatie van het persbericht over de resultaten van het Aanbod (na voltooiing van de Scrips Private Plaatsing).

Elke beslissing om in effecten te beleggen in het kader van de Aanbieding moet gebaseerd zijn op alle informatie die in het Prospectus wordt verstrekt, en eventuele aanvullingen daarop, in voorkomend geval. De goedkeuring van het Prospectus door de FSMA mag niet worden opgevat als een goedkeuring van de Nieuw aangeboden Aandelen.

*****

Belfius Bank NV in samenwerking met Kepler Cheuvreux S.A., BNP Paribas Ageas SA/NV, J.P. Morgan SE en KBC Securities NV treden bij deze transactie op als Joint Global Coordinators.

Over VGP

VGP is een pan-Europese eigenaar, beheerder en ontwikkelaar van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP hanteert een volledig geïntegreerd bedrijfsmodel met capaciteiten en langdurige expertise in de hele waardeketen. VGP is opgericht in 1998 als een Belgische vastgoedontwikkelaar in  familiebezit in de Tsjechische Republiek en heeft vandaag een personeelsbestand van circa 380 FTE’s en  is actief, rechtstreeks en via verschillende 50:50 joint ventures, in 19 Europese landen. Per juni 2022  bedroeg de bruto-inventariswaarde van VGP EUR 6,53 miljard, inclusief 100% van de joint ventures. VGP  is genoteerd op Euronext Brussel. (ISIN: BE0003878957).

Ga voor meer informatie naar: http://www.vgpparks.eu

Contactgegevens voor investeerders en media vragen

Martijn Vlutters
(VP – Business Development & Investor Relations)

Tel: +32 (0)3 289 1433

BELANGRIJKE INFORMATIE

DIT DOCUMENT WORDT UITSLUITEND TER INFORMATIE AAN U VERSTREKT EN MAG NIET GEHEEL OF GEDEELTELIJK GEREPRODUCEERD OF HERVERSPREID WORDEN AAN ENIGE ANDERE PERSOON.

DIT DOCUMENT IS GEEN AANBIEDING TOT VERKOOP OF EEN VERZOEK TOT EEN AANBIEDING TOT KOPEN VAN DE GEWONE AANDELEN, OF RECHTEN DAARVAN, VAN VGP NV (DE "VENNOOTSCHAP", EN DERGELIJKE GEWONE AANDELEN EN RECHTEN SAMEN, DE "EFFECTEN"). ELK AANBOD OM EFFECTEN TE VERKRIJGEN WORDT GEDAAN EN ELKE INVESTEERDER DIENT ZIJN INVESTERINGSBESLISSING UITSLUITEND TE MAKEN OP BASIS VAN DE INFORMATIE IN HET PROSPECTUS DAT ALGEMEEN BESCHIKBAAR WORDT GEMAAKT IN VERBAND MET DE VOORGESTELDE AANBIEDING. INDIEN ALGEMEEN BESCHIKBAAR GEMAAKT, KUNNEN KOPIEËN VAN HET PROSPECTUS GRATIS WORDEN VERKREGEN OP DE WEBSITE VAN DE VENNOOTSCHAP. DIT DOCUMENT IS GEEN PROSPECTUS IN DE ZIN VAN DE PROSPECTUSVERORDENING MET BETREKKING TOT DE AANBIEDING.

DIT DOCUMENT VORMT GEEN ENKEL ONDERDEEL VAN EEN AANBIEDING OF VERZOEK TOT AANKOOP VAN OF
INSCHRIJVING VAN EFFECTEN IN DE VERENIGDE STATEN. DE EFFECTEN WAARNAAR WORDT VERWEZEN, ZIJN NIET EN ZULLEN NIET GEREGISTREERD WORDEN ONDER DE U.S. SECURITIES ACT VAN 1933, ZOALS VAN TIJD TOT TIJD GEWIJZIGD (DE "SECURITIES ACT"), EN DE EFFECTEN MOGEN NIET WORDEN AANGEBODEN OF VERKOCHT IN DE VERENIGDE STATEN (ALS GEDEFINIEERD IN VERORDENINGEN ONDER DE U.S. SECURITIES ACT) IN AFWEZIGHEID VAN REGISTRATIE OF EEN VRIJSTELLING VAN REGISTRATIE OF IN EEN TRANSACTIE DIE NIET ONDERWORPEN IS AAN DE REGISTRATIEVEREISTEN ONDER DE SECURITIES ACT. HET BEDRIJF EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN HEBBEN GEEN ENKEL GEDEELTE VAN DE AANBIEDING VAN DE BETROKKEN EFFECTEN IN DE VERENIGDE STATEN GEREGISTREERD EN HEBBEN NIET DE INTENTIE OM EEN OPENBARE AANBIEDING VAN EFFECTEN IN DE VERENIGDE STATEN UIT TE VOEREN.

ELKE AANBIEDING VAN EFFECTEN WAAROP DEZE AANKONDIGING BETREKKING HEEFT, IS ENKEL GERICHT AAN PERSONEN IN LIDSTATEN VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE ("EER"), ANDERE DAN BELGIË, DIE
"GEKWALIFICEERDE INVESTEERDERS" ZIJN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 2(E) VAN VERORDENING 2017/1129 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN 14 JUNI 2017 BETREFFENDE HET PROSPECTUS DAT MOET WORDEN GEPUBLICEERD WANNEER EFFECTEN AAN HET PUBLIEK WORDEN AANGEBODEN OF TOEGELATEN TOT DE HANDEL OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT, EN TOT INTREKKING VAN RICHTLIJN 2003/71/EG (DE " PROSPECTUSVERORDENING") ("GEKWALIFICEERDE BELEGGERS"), OF DERGELIJKE ANDERE BELEGGERS DIE GEEN AANBIEDING AAN HET PUBLIEK VORMEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 3.1 VAN DE PROSPECTUSVERORDENING.

GEEN AANKONDIGING OF INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE AANBIEDING, NOTERING OF EFFECTEN VAN DE HIERBOVEN VERMELDE EMITTENT MAG ONDER HET PUBLIEK WORDEN VERSPREID IN ANDERE RECHTSGEBIEDEN DAN BELGIË WAAR EEN VOORAFGAANDE REGISTRATIE OF GOEDKEURING VEREIST IS VOOR DAT DOEL. ER ZIJN EN ZULLEN GEEN STAPPEN WORDEN GENOMEN VOOR HET AANBIEDEN OF NOTEREN VAN EFFECTEN VAN DE EMITTENT IN ENIG RECHTSGEBIED BUITEN BELGIË WAAR DERGELIJKE STAPPEN VEREIST ZOUDEN ZIJN. DE UITGIFTE, UITOEFENING OF VERKOOP VAN EFFECTEN EN DE INSCHRIJVING OP EEN AANKOOP VAN EFFECTEN ZIJN ONDERHEVIG AAN BIJZONDERE WETTELIJKE OF STATUTAIRE BEPERKINGEN IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN. DE EMITTENT IS NIET AANSPRAKELIJK INDIEN DEZE BEPERKINGEN NIET WORDEN NAGELEEFD DOOR ENIG PERSOON.

BOVENDIEN WORDT DIT DOCUMENT ALLEEN VERSPREID AAN EN IS ALLEEN GERICHT AAN (I) PERSONEN DIE ZICH BUITEN HET VERENIGD KONINKRIJK BEVINDEN, EN (II) AAN PERSONEN BINNEN HET VERENIGD KONINKRIJK DIE (A) "GEKWALIFICEERDE INVESTEERDERS" ZIJN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 2 VAN DE PROSPECTUSVERORDENING (VERORDENING (EU) 2017/1129) ZOALS DEZE ONDERDEEL VORMT VAN DE BEHOUDEN EU-WETGEVING ZOALS GEDEFINIEERD IN DE EU (TERUGTREKKINGS)WET VAN 2018 EN (B) OFWEL (A) BELEGGINGSPROFESSIONALS DIE ONDER ARTIKEL 19, LID 5, VAN DE FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN ACT 2000 (FINANCIËLE PROMOTIE) BESLUIT 2005 ZOALS GEWIJZIGD (HET "BESLUIT"), (B) HOGE VERMOGENSBEDRIJVEN, (C) ANDERE PERSONEN AAN WIE ER RECHTMATIG MAG WORDEN MEEGEDEELD, DIE VALLEN ONDER ARTIKEL 49(2)(A) TOT(D) VAN HET BESLUIT, OF PERSONEN AAN WIE EEN UITNODIGING OF AANZET TOT INVESTERINGSACTIVITEITEN (BINNEN DE ZIN VAN SECTIE 21 VAN FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000, ZOALS GEWIJZIGD ("FSMA")) ANDERZINS RECHTMATIG MAG WORDEN MEEGEDEELD OF DOEN MEDEDELEN (AL DERGELIJKE PERSONEN IN (A) T/M (D) HIERBOVEN SAMEN WORDEN VERWEZEN ALS "RELEVANTE PERSONEN"). DE AANBIEDING VAN EFFECTEN WAAROP DIT DOCUMENT BETREKKING HEEFT, ZAL ALLEEN BESCHIKBAAR ZIJN VOOR EN ELKE VERZOEK, AANBIEDING OF OVEREENKOMST TOT INSCHRIJVING, AANKOOP OF HET ANDERSZINS VERKRIJGEN VAN EFFECTEN ZAL ALLEEN WORDEN AANGEGAAN MET RELEVANTE PERSONEN. IEDERE PERSOON DIE GEEN RELEVANTE PERSOON IS, MAG NIET HANDELEN OF VERTROUWEN OP DIT DOCUMENT OF DE INHOUD ERVAN.

DIT DOCUMENT IS NIET OPGESTELD IN HET KADER VAN EEN OPENBARE AANBIEDING VAN EFFECTEN IN FRANKRIJK IN DE ZIN VAN ARTIKEL L.411-1 VAN DE FRANSE MONETAIRE EN FINANCIËLE WETGEVING (CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER) EN DE ARTIKELEN 211-1 EN SEQ. VAN HET ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS. BIJGEVOLG IS DIT DOCUMENT EN ENIG ANDER MATERIAAL MET BETREKKING TOT DE AANBIEDING NIET VOORGELEGD EN ZAL OOK NIET WORDEN VOORGELEGD AAN DE AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS TER CONTROLE OF GOEDKEURING.

GEEN AANBOD VAN EFFECTEN OF RECHTEN IS OF ZAL WORDEN GEDAAN AAN HET PUBLIEK IN ZWITSERLAND, IN DE ZIN VAN ARTIKEL 652A PARA. II VAN DE ZWITSERSE CODE VAN VERPLICHTINGEN.

DE VERSPREIDING VAN DIT DOCUMENT IN ANDERE RECHTSGEBIEDEN KAN WORDEN BEPERKT DOOR DE WET EN PERSONEN DIE DIT DOCUMENT IN HUN BEZIT KRIJGEN, DIENEN ZICH OP DE HOOGTE TE STELLEN VAN DERGELIJKE BEPERKINGEN EN DEZE NA TE LEVEN. ELKE NIET-NALEVING VAN DEZE BEPERKINGEN KAN EEN OVERTREDING VORMEN VAN DE WETTEN VAN EEN DERGELIJK ANDER RECHTSGEBIED. DOOR DIT DOCUMENT TE AANVAARDEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U GEBONDEN BENT AAN DE VOORGAANDE BEPERKINGEN.

DIT DOCUMENT IS GEEN PROSPECTUS VOOR DE DOELEINDEN VAN DE PROSPECTUSVERORDENING. DIT DOCUMENT KAN NIET WORDEN GEBRUIKT ALS BASIS VOOR ENIGE INVESTERINGSOVEREENKOMST OF BESLISSING. EEN INVESTERING IN DE NIEUWE AANDELEN HOUDT AANZIENLIJKE RISICO'S EN ONZEKERHEDEN IN. PROSPECTIEVE INVESTEERDERS MOETEN HET ECONOMISCHE RISICO VAN EEN INVESTERING IN DE NIEUWE AANDELEN, DE VOORKEURRECHTEN OF DE SCRIPS KUNNEN DRAGEN EN MOETEN EEN GEDEELTELIJK OF TOTAAL VERLIES VAN HUN INVESTERING KUNNEN DRAGEN. ALVORENS EEN INVESTERINGSBESLISSING TE NEMEN, MOETEN DE BELEGGERS HET PROSPECTUS VOLLEDIG LEZEN (EN IN HET BIJZONDER HET DEEL OVER RISICOFACTOREN DAT BEGINT OP PAGINA 9). BELEGGERS MOETEN IN HET BIJZONDER REKENING HOUDEN MET DE BELANGRIJKSTE RISICO'S DIE IN DIT PERSBERICHT WORDEN SAMENGEVAT. DIT DOCUMENT VORMT GEEN AANBEVELING MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN WAARNAAR WORDT VERWEZEN.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT KAN VERKLARINGEN BEVATTEN DIE "TOEKOMST-GERICHT" ZIJN, OF ALSDUSDANIG KUNNEN WORDEN BESCHOUWD. IN SOMMIGE GEVALLEN KUNNEN TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN WORDEN GEÏDENTIFICEERD DOOR HET GEBRUIK VAN TOEKOMSTGERICHTE TERMINOLOGIE, WAARONDER DE WOORDEN "GELOOFT", "SCHATTEN", "ANTICIPEREN", "VERWACHT", "VINDT", "KAN", "ZAL" , "PLANNEN", "DOORGAAN", "LOPEND", "POTENTIEEL", "VOORSPELLEN", "PROJECT", "DOEL", "ZOEKEN" OF "ZOUDEN" OF, IN ELK GEVAL, HUN NEGATIEVE OF ANDERE VARIATIES OF VERGELIJKBARE TERMINOLOGIE OF DOOR BESPREKING VAN STRATEGIEËN, PLANNEN, DOELSTELLINGEN.

DOELSTELLINGEN, TOEKOMSTIGE GEBEURTENISSEN OF INTENTIES. TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN BEVATTEN VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT DE INTENTIES, OVERTUIGINGEN OF HUIDIGE VERWACHTINGEN VAN DE VENNOOTSCHAP, , MET BETREKKING TOT, ONDER ANDERE, DE RESULTATEN VAN WERKZAAMHEDEN, VOORUITZICHTEN, GROEI, STRATEGIEËN EN DIVIDENDBELEID EN DE SECTOR WAARIN DE ONDERNEMING ACTIEF IS. DOOR HUN AARD BEVATTEN TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN BEKENDE EN ONBEKENDE RISICO'S EN ONZEKERHEDEN. VAN TIJD TOT TIJD KUNNEN NIEUWE RISICO'S OPTREDEN, EN HET IS NIET MOGELIJK VOOR DE VENNOOTSCHAP OM AL DERGELIJKE RISICO'S TE VOORSPELLEN, NOCH KAN DE VENNOOTSCHAP DE IMPACT VAN ALLE DERGELIJKE RISICO'S OP HAAR ACTIVITEITEN BEOORDELEN OF DE MATE WAARIN ENIGE RISICO'S, OF COMBINATIE VAN RISICO'S EN ANDERE FACTOREN ERTOE KUNNEN LEIDEN DAT DE WERKELIJKE RESULTATEN SUBSTANTIEEL AFWIJKEN VAN DE TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN. TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN ZIJN GEEN GARANTIES VOOR TOEKOMSTIGE PRESTATIES. GEZIEN DE RISICO'S EN ONZEKERHEDEN, MAG DE LEZER NIET VERTROUWEN OP TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN ALS VOORSPELLING VAN DE WERKELIJKE RESULTATEN. ONVERMINDERD AAN DE VERPLICHTINGEN VAN DE VENNOOTSCHAP VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING MET BETREKKING TOT OPENBAARMAKING EN DOORLOPENDE INFORMATIE, HEEFT DE VENNOTSCHAP GEEN INTENTIE OM, EN NEEMT GEEN ENKELE VERPLICHTING AAN, OM TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN BIJ TE WERKEN.

BELFIUS BANK SA/NV, BNP PARIBAS, J.P. MORGAN AG EN KBC BANK NV (DE "GLOBAL COORDINATORS") TREDEN OP VOOR DE VENNOOTSCHAP EN NIEMAND ANDERS MET BETREKKING TOT DE VOORGESTELDE AANBIEDING, EN ZULLEN NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN TEN AANZIEN VAN IEMAND ANDERS DAN DE VENNOOTSCHAP VOOR HET AANBIEDEN VAN DE BESCHERMINGEN DIE AAN HUN RESPECTIEVELIJKE KLANTEN WORDEN AANGEBODEN, NOCH VOOR HET GEVEN VAN ADVIES MET BETREKKING TOT DE BEOOGDE AANBIEDING.

GEEN VAN DE GLOBAL COÖRDINATORS OF EEN VAN HUN RESPECTIEVELIJKE VERBONDEN VENNOOTSCHAPPEN OF EEN VAN HUN RESPECTIEVE BESTUURDERS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, ADVISEURS OF AGENTEN AANVAARDT ENIGE VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR, OF GEEFT ENIGE VERKLARING OF GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WAARHEID, NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INFORMATIE IN DIT DOCUMENT (OF ENIGE INFORMATIE UIT HET DOCUMENT IS WEGGELATEN) OF ENIGE ANDERE INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE VENNOOTSCHAP, HETZIJ SCHRIFTELIJK, MONDELING OF IN VISUELE OF ELEKTRONISCHE VORM, EN OP WELKE WIJZE DAN OOK VERZONDEN OF BESCHIKBAAR GEMAAKT, OF VOOR ENIG VERLIES, OP WELKE WIJZE DAN OOK VOORTVLOEIT, UIT HET GEBRUIK VAN DIT DOCUMENT OF DE INHOUD DAARVAN OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEND IN VERBAND DAARVAN. ELK VAN DE GLOBAL COÖRDINATORS EN ELK VAN HUN RESPECTIEVELIJKE VERBONDEN VENNOOTSCHAPPEN WIJST DIENOVERENKOMSTIG, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF, HETZIJ VOORTVLOEIEND UIT ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACTUEEL OF ANDERZIJDS DIE ZIJ KUNNEN HEBBEN MET BETREKKING TOT DIT DOCUMENT OF EEN ANDER DERGELIJKE VERKLARING OF INFORMATIE. GEEN VERKLARING OF GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, WORDT GEGEVEN DOOR EEN VAN DE GLOBAL COORDINATORS OF EEN VAN HUN RESPECTIEVELIJKE VERBONDEN VENNOOSCHAPPEN MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, VERIFICATIE OF VOLDOENDE GEGEVENS VEMELD IN EN VAN DIT DOCUMENT, EN NIETS IN DIT DOCUMENT KAN WORDEN BESCHOUWD ALS EEN BELOFTE OF VERTEGENWOORDIGING IN DIT OPZICHT, AL DAN NIET NAAR HET VERLEDEN OF DE TOEKOMST.

Bijlage