Nutreco ziet EBITA in H1 2010 stijgen tot 84 mln euro

Nutreco publiceerde deze morgen haar resultaten over het eerste halfjaar. Het bedrijf stelt dat ze erg tevreden is met de ontwikkelingen en verwacht voor heel 2010 een stijging van de winstmarges met 25%.

Omzet van EUR 2.250,5 miljoen; een stijging van 5,8% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2009
 • Volumestijging in Visvoer en Premix en speciaalvoer
 • Alle bedrijfssegmenten rapporteren een hoger bedrijfsresultaat ten opzichte van het eerste halfjaar 2009
 • Interimdividend 2010 EUR 0,50 in contanten of aandelen
 • Nutreco verwacht voor heel 2010 een stijging van circa 25% van EBITA voor bijzondere posten ten opzichte van 2009 (EUR 175,2 miljoen)

  Nutreco resultaten H1 2010

  Bedrijfsresultaat
  In het eerste halfjaar steeg de EBITA voor bijzondere posten met 101,9% tot EUR 84,0 miljoen (2009: EUR 41,6 miljoen). Het segment Premix- en speciaalvoer behaalde uitstekende resultaten dankzij een toename van de afzet en een sterke focus op producten met een hogere toegevoegde waarde. De EBITA voor bijzondere posten steeg met 33,3% tot EUR 42,4 miljoen (2009: EUR 31,8 miljoen).

  Het segment Visvoer realiseerde een EBITA voor bijzondere posten van EUR 19,1 miljoen, 72,1% hoger dan de EUR 11,1 miljoen in het eerste halfjaar van 2009. Het bedrijfsresultaat over het eerste halfjaar is beter dan over het eerste halfjaar van 2009, voornamelijk dankzij een toename van het volume van zalmvoer in Noorwegen, een herstel van het volume in Chili en een positieve invloed van veranderde
  wisselkoersverhoudingen.

  De EBITA voor bijzondere posten van het segment Mengvoer Europa bedroeg EUR 10,2 miljoen (2009 EUR -12,9 miljoen). De winstgevendheid is goed hersteld in vergelijking met het eerste halfjaar van 2009. De grondstofprijzen zijn gedaald en prijzen voor vlees, eieren en melkproducten liggen nu hoger dan een jaar geleden. De EBITA voor bijzondere posten van het segment Animal Nutrition Canada steeg met 7,2% tot EUR 10,4 miljoen (2009: EUR 9,7 miljoen) als gevolg van een positief translatieresultaat van de Canadese dollar.

  Het segment Vlees en overige activiteiten liet een stijging zien van 13,3%. De EBITA voor bijzondere posten steeg tot EUR 12,8 miljoen in vergelijking met EUR 11,3 miljoen in het eerste halfjaar van 2009.

  Netto financieringslasten
  De netto financieringslasten uit ‘continuing operations’ bedroegen EUR 13,0 miljoen (2009: EUR 15,2 miljoen) en daalden als gevolg van eenmalige financiële baten.

  De financiële lasten bedroegen EUR 18,8 miljoen (2009: EUR 17,6 miljoen). De financiële lasten bestaan voornamelijk uit de rente betaald op de US private placements, de doorlopende kredietfaciliteit en het dividend op de cumulatief preferente aandelen ‘A’.

  De financiële baten stegen tot EUR 4,2 miljoen (2009: EUR 2,9 miljoen). Het valutakoersresultaat over het eerste halfjaar van 2010 betrof een winst van EUR 1,6 miljoen (2009: een verlies van EUR 0,5 miljoen). Dit was inclusief een vrijval van een reserve voor translatieverschillen.

  Winstbelastingen
  De belastingen op ‘continuing operations’ stegen van EUR 5,6 miljoen tot EUR 15,0 miljoen. De effectieve belastingdruk op ‘continuing operations’ in het eerste halfjaar 2009 bedroeg 27,1%. De effectieve belastingdruk bedraagt over het hele jaar 2010 naar verwachting 26-28%.

  Winst over het boekjaar
  De winst na belastingen uit ‘continuing operations’ steeg met 194,9% van EUR 13,7 miljoen tot EUR 40,4 miljoen. De winst per gewoon aandeel voor ‘continuing operations’ steeg met 213,9% tot EUR 1,13 (2009: EUR 0,36). De winst over het boekjaar toekomend aan aandeelhouders van Nutreco bedroeg EUR 39,3 miljoen (2009: EUR 12,3 miljoen).

  Liquide middelen en kapitaalstructuur
  De netto schuldpositie op 30 juni 2010 bedroeg EUR 313,1 miljoen (31 december 2009: EUR 222,9 miljoen). Een aanzienlijk deel van de schuld is genoteerd in Canadese dollar en US dollar als netto investerings hedge. De koersstijging van de meeste buitenlandse valuta ten opzichte van de euro heeft geleid tot een toename van de netto schuld met EUR 54 miljoen. Tegelijkertijd leidde dit ook tot een toename van de activa in deze valuta. Het totale eigen vermogen bedroeg op 30 juni 2010 EUR 761,6 miljoen (31 december 2009 EUR 740,7 miljoen). Het netto werkkapitaal van EUR 181,0 miljoen was EUR 74,2 miljoen lager dan op 30 juni 2009 (EUR 255,2 miljoen).

  In mei 2010 heeft Nutreco de looptijd van haar bestaande doorlopende kredietfaciliteit verlengd van mei 2012 tot mei 2014. Daarbij zijn de rentemarges en fees verlaagd. De faciliteit wordt ondersteund door een internationale bankengroep. Met deze aanpassing heeft Nutreco het looptijdprofiel van haar schulden verder verlengd.

  Interimdividend
  Het interimdividend bedraagt EUR 0,50 per gewoon aandeel (2009: EUR 0,20). Het dividend wordt uitgekeerd in aandelen of in contanten naar keuze van de aandeelhouder. De waarde van het dividend in aandelen zal nagenoeg gelijk zijn aan die van het contante dividend. De ex-dividenddatum is 30 juli 2010.

  De omwisselverhouding wordt op 13 augustus 2010 nabeurs vastgesteld, gebaseerd op de gewogen gemiddelde koers van de laatste drie dagen van de keuzeperiode, te weten 11, 12 en 13 augustus 2010. Zowel het contante als het stockdividend wordt op 19 augustus 2010 betaalbaar gesteld. Het beleid van Nutreco is een dividend uit te keren van 35-45% van de jaarwinst over het boekjaar exclusief impairment en resultaten op afgestoten bedrijfsonderdelen.

  Vooruitzichten
  Nutreco verwacht, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, voor het tweede halfjaar van 2010 een EBITA voor bijzondere posten in lijn met het zeer sterke tweede halfjaar van 2009 (EUR 133,6 miljoen). Dit zal voor heel 2010 naar verwachting resulteren in een stijging van circa 25% van EBITA voor bijzondere posten ten opzichte van 2009 (EUR 175,2 miljoen).