Dividend per aandeel stijgt met 2,6 % in 2022 vergeleken met 2021

Persbericht

Voorkennis/gereglementeerde informatie

Brussel, 23 februari 2023 na 17h40

  1. Het dividend 2022 bedraagt 5,58 EUR per aandeel en stijgt met 2,6 % vergeleken met 2021 (zie punt 5 pagina 2).
  2. De kasopbrengsten1, gevoed door de dividenden uit de participatie in Solvay , bedragen 125,6 miljoen EUR, stijgend vergeleken met deze betaald in 2021 door de toename van het dividend per aandeel van Solvay zoals opgenomen in de volgende tabel:
 2021 2022
  Solvay dividend per aandeel – januari (in EUR)1,501,50
  Aantal Solvay-aandelen in bezit van Solvac (in miljoen)32,6 32,6
Solvay dividend uitbetaald in januari (in miljoen EUR) (a)48,948,9
  Solvay dividend per aandeel – mei (in EUR)2,25 2,35
  Aantal Solvay-aandelen in bezit van Solvac (in miljoen)32,632,6
Solvay dividend uitbetaald in mei (in miljoen EUR) (b)73,476,7
Kasopbrengsten (a) + (b)1 (in miljoen EUR)122,3125,6
Administratieve kosten-1,8 -2,0
Kosten van schulden (in miljoen EUR)-3,1-2,9
Financieel resultaat 1 (in miljoen EUR)117,4120,7

Voor zover de jaarrekening dit toelaat, bepaalt de Raad van Bestuur op basis van de kasopbrengsten1, de voor uitkering door Solvac voorgestelde dividendbedragen.

  1. De Raad van Bestuur heeft de geconsolideerde jaarrekening van Solvac afgesloten op 31 december 2022. De rekeningen werden onderworpen aan het nazicht van de Commissaris. Ze werden opgesteld in overeenstemming met de IFRS-normen.

Geconsolideerde jaarrekening

Miljoen EUR20212022
Winst / (Verlies) uit investeringen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode298,3599,0
Operationele lasten-1,8-2,0
Rentekosten en soortgelijke kosten-3,1-2,9
Nettoresultaat293,4594,1
Nettoresultaat per aandeel (EUR) gewoon en verwater2         13,7         27,8

[1] Solvac maakt gebruik van specifieke niet-IFRS prestatie-indicatoren die hier worden gedefinieerd:

  • De kasopbrengsten stemmen overeen met de inkomsten die over de periode werden geïnd. Deze worden bepaald als de kasstroom verkregen door de betaling van de dividenden ontvangen van Solvay .
  • Onder ‘Financieel resultaat’ wordt verstaan: de kasopbrengsten verminderd met de rentekosten en de andere (financiële/operationele) opbrengsten en lasten. Op basis van deze indicator bepaalt de Raad van Bestuur de voor uitkering door Solvac voorgestelde bedragen. Zie detail in berekening in nota 15, pagina 16 van dit huidige persbericht

2 Het nettoresultaat per aandeel en het verwaterde nettoresultaat per aandeel zijn gelijk. Het gemiddelde aantal aandelen voor de berekening
  van het resultaat bedraagt 21.375.033 in 2021 en in 2022

Op 31 december 2022 boekt Solvac een geconsolideerd nettoresultaat van 594,1 miljoen EUR (hetzij 27,8 EUR per aandeel), tegenover 293,4 miljoen EUR (hetzij 13,7 EUR per aandeel) in 2021, voornamelijk ten gevolge van de evolutie van de winst overeenkomstig de vermogensmutatiemethode van Solvay .

Het netto resultaat van deze participatie per vermogensmutatiemethode in Solvay is in 2022 hoger dan in 2021. Deze verbetering, in 2022, is voornamelijk te danken aan stijgende verkoopsprijzen in een context waar de volumes globaal genomen stabiel bleven.

Bovendien herinnert Solvac eraan dat de Vennootschap in haar persbericht van 15 maart 2022 haar volledige steun heeft betuigd voor het plan van Solvay om de splitsing in twee onafhankelijke beursgenoteerde ondernemingen te onderzoeken.

  1. De Raad van Bestuur maakt volgende resultaten bekend voor Solvac NV in 2022 :
In duizend EUR 20212022 
Financieel resultaat 119.187123.966 
Bedrijfsresultaat -1.812-1.946 
Resultaat voor belastingen 117.375122.020 
Nettoresultaat  117.375122.020 
Brutovergoeding van het kapitaal 116.280119.273 
Overgedragen saldo 1.0952.747 

Het nettoresultaat van Solvac in 2022 bedraagt 122,0 miljoen EUR (tegenover 117,4 miljoen EUR in 2021). De stijging van 4,6 miljoen EUR is voornamelijk afkomstig van een stijging van het totale dividend per aandeel van Solvay (3,85 EUR per aandeel in 2022 in vergelijking met 3,75 EUR per aandeel in 2021).

  1. Er werden twee dividendvoorschotten uitgekeerd, respectievelijk op 17 augustus 2022 en op 30 december 2022. De tweede betaling geldt in principe als saldo en moet nog worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering. In totaal hebben alle aandelen in 2022 een brutovergoeding ontvangen dat met 2,6 % is toegenomen vergeleken met 2021:
EUR20212022 
1ste voorschot3,263,26 
2de voorschot2,182,32 
Brutodividend per aandeel5,445,58 
  1. De Raad van Bestuur van Solvay heeft op 21 februari 2023 beslist om op 19 mei 2023 het saldodividend van het boekjaar 2022 te betalen ten belope van 2,51 EUR bruto per aandeel.

Rekening houdend met het voorschot van 1,54 EUR dat in januari 2023 werd betaald, komt het brutodividend van Solvay op 4,05 EUR per aandeel voor het boekjaar 2022, een stijging van 0,20 EUR per aandeel tegenover het dividend per aandeel voor het boekjaar 2021.

De Raad van Bestuur van Solvac heeft nota genomen van de verhoging van het Solvay dividend ten opzichte van 2021.

OPMERKINGEN

1. Verslag van de commissaris

EY bevestigt dat haar werkzaamheden ter controle van de geconsolideerde jaarrekening van Solvac NV, opgesteld in overeenstemming met de internationale normen voor financiële verslaggeving zoals goedgekeurd door de Europese Unie evenals in overeenstemming met de in België geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, ten gronde zijn voltooid. De commissaris EY bedrijfsrevisor SRL, vertegenwoordigd door Marie Kaisin, heeft bevestigd dat zijn revisie activiteiten zijn beëindigd, en dat er geen significante wijzigingen aan te brengen zijn in de consolidatie van de resultaten, het onderzoek van resultaat van wereldwijde consolidatie, de tabel van de consolidatiestroom van de cashflow, de situatie van de financiële consolidatie of de variatie van de kapitaalconsolidatie voor de oefening sluit op 31 december 2022 zoals voorgesteld in dit perscommuniqué."

2. Inhoud

Onderhavig persbericht bevat gereglementeerde informatie en is opgesteld in overeenstemming met de geldende IFRS-normen. De analyse van de risicobeheersing verschijnt in de bijlagen bij de geconsolideerde jaarrekening alsook in het jaarverslag dat beschikbaar zal zijn op de website (www.solvac.be).

3. Solvac-aandelen

 20212022 
Aantal uitgegeven aandelen aan het einde van de periode21.375.03321.375.033 
Gemiddeld aantal aandelen voor de berekening van de winst per aandeel (op basis van de IFRS)21.375.03321.375.033 
Gemiddeld aantal aandelen voor de berekening van de verwaterde winst per aandeel (op basis van de IFRS)21.375.03321.375.033 

4. Verklaring van de verantwoordelijke personen

M. Jean-Marie Solvay , Voorzitter van de Raad van Bestuur en M. John Kraft de la Saulx, lid van de Raad van Bestuur verklaren dat, voor zover zijn bekend:
a) de jaarrekeningen, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de emittent en van de in de consolidatie opgenomen ondernemingen;
b) het verslag een getrouw overzicht geeft van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en van de positie van de emittent en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee zij geconfronteerd worden.

Belangrijke data voor de financiële communicatie

• 31 maart 2023:             Publicatie van het jaarverslag 2022 op www.solvac.be
• 9 mei 2023:                  Gewone Algemene Vergadering om 14u30
• 3 augustus 2023:          Resultaat van het 1ste semester 2023 en aankondiging van het eerste dividendvoorschot over het boekjaar 2023
• 24 augustus 2023:        Uitbetaling van het eerste dividendvoorschot over het boekjaar 2023
• 14 december 2023:       Aankondiging van het tweede dividendvoorschot over het boekjaar 2023
• 29 december 2023:       Uitbetaling van het tweede dividendvoorschot over het boekjaar 2023

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

SOLVAC NV
Investor Relations
Elyzeese Veldenstraat 43
B-1050 Brussel
Tel.: 32/2/639 66 30
Fax: 32/2/639 66 31
E-mail: Investor .relations@solvac.be

Cette version est également disponible en français - This press release is also available in English

Bijlage