KBC duikt fors het rood in

De onderliggende nettorente-inkomsten bedroegen 1 150 miljoen euro, een daling van 17% ten opzichte van vorig jaar en van 5% ten opzichte van het vorige kwartaal. De daling ten opzichte van vorig jaar was voor een deel toe te schrijven aan de deconsolidatie van KBL epb, Fidea en ook Centea. Die factoren buiten beschouwing gelaten, zijn de nettorente-inkomsten jaar-op-jaar 10% gedaald. De nettorentemarge voor het betrokken kwartaal bedroeg 1,82%, 11 basispunten lager dan het vorige kwartaal en 18 basispunten onder het uitzonderlijk hoge niveau van een jaar geleden. Dat is voornamelijk het gevolg van de verkoop van de hoogrentende Zuid-Europese overheidsobligaties en van de hogere kosten voor schuldemissies.

Meer op deposito

In divisie België stegen de krediet- en depositovolumes zowel ten opzichte van vorig jaar als van vorig kwartaal (kredieten: +6% jaar-op-jaar en +2% kwartaal-op-kwartaal; deposito’s: +5% jaar-op-jaar en kwartaal-op-kwartaal). De kredietportefeuille in divisie Centraal- en Oost-Europa steeg met 4% jaar-op-jaar (dankzij Tsjechië en Slowakije) en met 2% kwartaal-op-kwartaal. De deposito’s stegen er met 3% jaar-op-jaar en bleven stabiel kwartaal-op-kwartaal. De kredietportefeuille van divisie Merchantbanking steeg met 1% jaar-op-jaar en kwartaal-op-kwartaal, terwijl de depositobasis daalde met 28% jaar-op-jaar (voornamelijk in het laatste kwartaal van 2011 en vooral ten gevolge van de gedaalde kortetermijndeposito’s bij onze vestiging in New York en bij KBC Bank Ireland). Maar ze steeg met 2% kwartaal-op-kwartaal.

Verzekeringsdivisies

Na aftrek van de bruto technische lasten en het nettoresultaat uit afgestane herverzekering bedroegen de bruto verdiende premies 132 miljoen euro, een stijging van 6% ten opzichte van vorig jaar en van 12% ten opzichte van het vorige kwartaal. Rekening gehouden met de deconsolidatie van Fidea en Vitis stijgen ze met 14% jaar-op-jaar.

De Schadeverzekeringen werden gekenmerkt door een goed premieniveau, relatief lage schadeclaims en een matig beleggingsresultaat. De gecombineerde ratio sinds het begin van het jaar bedroeg een uitstekende 89%. Op kwartaalbasis was er in het Levenbedrijf een toename van de verkoop van levensverzekeringsproducten met 21% (dankzij de gestegen verkoop van tak 23-producten). Jaar-op-jaar is die verkoop met maar liefst 62% gestegen. De verzekeringsresultaten zijn mee bepaald door de beleggingsopbrengsten en -lasten en door de algemene beheerskosten. Vooral de beleggingsopbrengsten waren matig tijdens het kwartaal voor zowel Leven als Schade.

Het nettoresultaat uit financiële instrumenten tegen reële waarde bedroeg het afgelopen kwartaal 113 miljoen euro. Dat is heel wat lager dan in het vorige kwartaal maar hoger dan een jaar geleden. Die post werd beïnvloed door belangrijke negatieve “credit value adjustments” in het tweede kwartaal. • Het netto gerealiseerd resultaat uit voor verkoop beschikbare financiële activa bedroeg voor het tweede kwartaal van 2012 6 miljoen euro, een daling ten opzichte van het gemiddelde van 42 miljoen euro voor de vorige vier kwartalen. Dat resultaat werd bepaald door de meerwaarden op de verkoop van aandelen, die grotendeels werden tenietgedaan door de verliezen op obligaties.

De nettoprovisie-inkomsten bedroegen 310 miljoen euro, dat is een stijging van 1% kwartaal-op-kwartaal maar een daling van 21% jaar-op-jaar. Dat verschil met het vorige jaar is voornamelijk toe te schrijven aan de deconsolidatie van KBL epb, Fidea en Centea. Die factoren buiten beschouwing gelaten, zijn de inkomsten jaar-op-jaar 4% gedaald. Het beheerd vermogen bedroeg 150 miljard euro (exclusief KBL epb). Dat is 4% minder dan een jaar eerder en 2% minder dan het eerste kwartaal van 2012 als gevolg van een netto-uitstroom.