Jaarcijfers 2017 AND International Publishers NV

Omzet en resultaat teleurstellend; AND verwerft momentum in de automotive markt

in miljoenen euro's (behalve bedragen per aandeel) 2017 2016
Omzet 1,4 7,3
Bedrijfskosten (3,9) (3,8)
Bedrijfsresultaat (exclusief bijzondere waardevermindering) (2,5) 3,5
Nettowinst (-verlies) (2,8) 2,8
Nettowinst (-verlies) exclusief bijzondere waardevermindering (1,9) 2,8
Cashpositie 4,1 6,9
Winst (-verlies) per aandeel (0,76) 0,75

Capelle aan den IJssel, 22 maart 2018 - AND Int. Publishers NV heeft in 2017 een omzet van € 1,4 miljoen gerealiseerd. Het nettoverlies, exclusief de bijzondere waardevermindering van € 1,2 miljoen, kwam op € 1,9 miljoen tegen een winst van € 2,8 miljoen een jaar eerder. Het verlies per aandeel kwam daarmee uit op € 0,76.

AND Chief Executive Officer Hugo van der Linde: "We kijken met gemengde gevoelens terug op 2017. Het uitblijven van grote eenmalige opdrachten veroorzaakte voor het eerst sinds 2011 een nettoverlies. Dit toont eens te meer aan dat de ingezette strategie van verbreding en verdieping van het business model de juiste is. Op dat vlak hebben we in 2017 en in de eerste maanden van 2018 mooie vorderingen gemaakt, met concrete resultaten als gevolg.

AND's huidige business is nog steeds afhankelijk van grote en eenmalige deals. De vertraging in de realisatie van dergelijke deals is de oorzaak van de teleurstellende resultaten in 2017. Op dit moment zijn wij met meerdere potentiële klanten in onderhandeling inzake kaartlicenties, die in financiële zin aantrekkelijk kunnen zijn voor AND. Desalniettemin hebben we als gevolg van deze teleurstellende resultaten de vooruitzichten op de kaartendatabase verlaagd en, in overleg met onze accountant, de in 2015 geboekte waardevermeerdering van de database deels teruggenomen middels een bijzondere waardevermindering van € 1,2 miljoen.

In 2017 hebben wij het commerciële startsein gegeven voor ons nieuwe product MapFusion. Voor dit product zien wij grote mogelijkheden in meerdere markten, zoals de automotive markt en de overheidsmarkt. Binnen eerstgenoemde categorie valt de in september 2017 aangekondigde commerciële samenwerking met Continental. Naar aanleiding hiervan zijn ook andere deuren voor ons open gegaan en praten wij op dit moment met meerdere grote automotive partijen over mogelijkheden tot samenwerking.

In de overheidsmarkt is de vraag naar geautomatiseerde en daardoor meer accurate en kostenefficiente oplossingen groot. MapFusion is hier bij uitstek geschikt voor. Begin deze week konden wij een samenwerking aankondigen met het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat alsook de provincie Noord-Brabant met als doel de sensoren in auto's van weginspecteurs als bron te gebruiken om automatisch kaartgegevens up-to-date te houden. Dit sterkt ons in de overtuiging dat de commerciële mogelijkheden voor ons MapFusion product kansrijk zijn. De komende periode zullen wij vol inzetten op de verdere commerciële uitrol van MapFusion."

Gang van zaken in 2017
In januari 2017 heeft AND de AND ZIP+4 Code Boundaries van de Verenigde Staten geïntroduceerd. Dit product bevat polygonen voor de gehele Verenigde Staten van Amerika. Het product is uniek en heeft vele toepassingen. De AND ZIP+4 Code Boundaries kunnen gemakkelijk worden gebruikt met veel gebruikte Geografisch Informatie Systemen (GIS) zoals ESRI's ArcGIS, MapInfo of QGIS. De AND ZIP+4 Code Boundaries bevatten polygonen dat elke uniek ZIP+4 code gebied in de Verenigde Staten definieert. Met behulp van geavanceerde algoritmes heeft AND de ZIP+4 code omgezet naar polygonen. Hiermee is een nieuw detailniveau van postcodegegevens gerealiseerd voor bijvoorbeeld marketinganalyses, planning en optimalisatie.

Eind mei 2017 heeft AND aangekondigd de Raad van Commissarissen tijdelijk uit te willen breiden van drie naar vijf personen. Tijdens de bijzondere vergadering van aandeelhouders van 7 juli 2017 zijn de heer Fernback en de heer Molenaar benoemd voor een periode van 4 jaar.
Sean Fernback heeft meer dan 10 jaar executive ervaring in de kaarten, locatie en navigatie industrie, waaronder zowel de Consumer als Automotive sector. Gedurende 2006 - 2013 heeft hij bij TomTom gewerkt als Vice President Hardware Engineering en Senior Vice President Engineering & Product Development. In 2014 is hij begonnen als Senior Vice President Consumer bij HERE en is in 2015 benoemd als interim CEO. Hij leidde de verkoop van HERE dat vervolgens in december 2015 is overgenomen door BMW , Daimler en Audi. Sean is op dit moment CEO van Digital Marine Solutions.
Kees Molenaar heeft ruime ervaring met Nederlandse beursfondsen, voornamelijk vanuit een investeringsperspectief en is goed op de hoogte van de daarbij behorende governance practices. In de periode 2013 - 2014 is hij actief geweest als commissaris bij HES Beheer, destijds een onderneming die genoteerd was op Euronext , Amsterdam en daarna als CEO. Naast HES Beheer heeft Kees verschillende advies en bestuursposities bekleed bij Delta Lloyd Investment funds, ING Barings, Kempen & Co. en Asterix Europe Fund. Kees is op dit moment lid van de Raad van Toezicht van Kempen beleggingsfondsen en Tradewind equity fund.

De heer Westerhof had eerder al besloten als commissaris te stoppen aan het einde van zijn termijn, 30 december 2017. Daarmee is de Raad van Commissarissen teruggebracht naar vier leden. De heer Westerhof is acht jaar werkzaam geweest als commissaris van AND. Het bestuur hecht eraan de heer Westerhof te danken voor zijn jarenlange waardevolle, gepassioneerde en deskundige betrokkenheid bij AND.

Eind mei 2017 heeft AND de eerste versie van de High Definition (HD) Autonomous Vehicle Map van Schiedam gebouwd. Het zeer nauwkeurige model van het wegennetwerk stelt de zelfrijdende auto in staat zeer nauwkeurig te manoeuvreren en de exacte positie te bepalen. Dit is cruciaal voor geavanceerde rijtoepassingen (ADAS) en autonoom rijden.
De HD-kaart biedt een zeer accurate en realistische weergave van de weg. De HD-kaart bevat onder andere rijbanen, vluchtstroken, parkeerplaatsen, oversteekplaatsen, kruispunten, rijstroken, virtuele rijstroken, wegmarkeringen en verkeersborden met een absolute nauwkeurigheid van 15 cm en een relatieve nauwkeurigheid van 5 cm.

De lokalisatiekaart is afgestemd op de HD-kaart en bevat herkenningspunten zoals verkeersborden, openbare verlichting, wegmarkeringen, vangrails, portalen en putten om de positie van het voertuig nauwkeurig te bepalen.
De HD-kaart en lokalisatiekaart zijn gemaakt met behulp van verschillende bronnen, waaronder de panoramafoto's (360 graden) welke door CycloMedia zijn gemaakt en de CycloMedia geodata databases van straatmeubilair en objecten. De beelden zijn geometrisch correct met hoge nauwkeurigheid, vastgelegd tijdens het rijden bij een snelheid van maximaal 120 km/u waarbij om de vijf meter een foto wordt gemaakt. CycloMedia maakt gebruik van een gepatenteerd systeem om beelden te maken en geodata sets te realiseren. AND heeft als uiteindelijk doel de HD-kaart en lokalisatiekaart met behulp van sensoren en camera's in reguliere auto's te bouwen en up-to-date te houden.

In september 2017 heeft AND haar samenwerking met Continental aangekondigd. Continental is een belangrijke speler in de automotive sector. De samenwerking richt zich op het verrijken van kaart- en locatiedata door middel van sensordata uit de auto. Steeds meer auto's zijn 'connected' met het internet en krijgen ook nog eens steeds meer en geavanceerder sensoren. Dit geeft AND de mogelijkheid om tegen lage kosten veel rijkere and actuelere kaartdata te bouwen en onderhouden. AND en Continental zien in deze samenwerking belangrijke kansen om goed in te spelen op de ontwikkelingen binnen de markt van digitale kaarten. Continental brengt daarbij hun expertise binnen de automotive sector in, AND voegt daarbij haar expertise in digitale kaartproductie, -onderhoud en -distributie in.

Dit nieuwe innovatieve product MapFusion is op de IAA in Frankfurt gepresenteerd, de grootste autoshow ter wereld, alsook tijdens de EQUIP Auto in Parijs. Dit is niet onopgemerkt gebeleven en inmiddels vinden er gesprekken plaats met grotere spelers binnen de automotive sector om nieuwe partners, samenwerkingen en klanten aan te trekken.

Begin november heeft AND haar AND's Capital Markets Day gehouden en MapFusion ook aan analisten, investeerders en aandeelhouders gepresenteerd.

AND heeft een aantal maatwerkprojecten opgestart, waaraan is gewerkt en waarvan sommige succesvol zijn afgerond. Voor deze maatwerkprojecten heeft AND volledige geheimhouding met betrekking tot opdrachtgever, inhoud en financiën geaccepteerd en kan daardoor geen verdere informatie hierover geven.

Financiële ontwikkelingen
AND heeft over 2017 een omzet van € 1,4 miljoen gerealiseerd tegenover € 7,3 miljoen in 2016. Het gerealiseerde nettoverlies bedraagt € 2,8 miljoen ten opzichte van een winst van € 2,8 miljoen in 2016. Van dit nettoverlies heeft een bedrag van € 1,2 miljoen betrekking op de bijzondere waardevermindering.
AND kent een hoge mate van afhankelijkheid van een beperkt aantal grote klanten en nieuw te acquireren opdrachten en de timing daarvan, waardoor de omzet sterk kan fluctueren. In 2016 werd een licentieovereenkomst afgesloten die een substantiële bijdrage leverde aan de omzet over 2016.

Per balansdatum is een impairment test uitgevoerd op de waarde van de database van AND. De uitkomst van deze test heeft geresulteerd in een bijzondere waardevermindering van in totaal
€ 1,2 miljoen. Deze uitkomst is het gevolg van het verlagen van de vooruitzichten van de kaartendatabase, gebaseerd op de omzet- en winstontwikkeling in 2017.

De totale bedrijfskosten zijn met € 0,1 miljoen gestegen naar € 3,9 miljoen.

De kosten die zijn besteed aan de verdere ontwikkeling van de database zijn geactiveerd en bedroegen € 0,4 miljoen (2016: € 0,6 miljoen). Per saldo bedroegen de netto bedrijfskosten in 2017 € 3,9 miljoen (2016: € 3,8 miljoen).

De netto kasstroom over 2017 bedroeg € 2,8 miljoen negatief waardoor het saldo van de liquide middelen is afgenomen naar € 4,1 miljoen eind 2017 (2016: € 6,9 miljoen). Het balanstotaal is in 2017 met € 3,7 miljoen gedaald naar € 18,0 miljoen. Evenals in 2016 heeft AND geen bankschulden per eind 2017. Het eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal is 94%.

Dividend
AND zal, op basis van de financiële resultaten over het boekjaar 2017, voorstellen geen dividend uit te keren aan haar aandeelhouders.

Marktontwikkelingen
Ook in 2018 heeft de trend zich doorgezet dat iedereen en alles connected is. Mede hierdoor is de markt voor locatiebepaling, en daarmee digitale kaarten, verder gegroeid. Apps en devices maken vaak gebruik van standaard API's (Application Programming Interface) zoals deze worden aanboden binnen de SDK's ( Software AG Development Kit) van het mobiele OS. In auto's vormen kaarten juist een extra 'sensor' ter verhoging van veiligheid, eco-efficiency en comfort alsook autonoom rijden.

Met de aanwezigheid van gratis locatiediensten is het bewustzijn bij bedrijven van het belang van locatie binnen hun businessprocessen verder toegenomen. De onderliggende kaart bij locatie diensten voor businessprocessen wordt steeds vaker aangepast om de business processen te kunnen optimaliseren en big data te begrijpen.

AND ziet het strategisch belang van kaarten bij steeds meer bedrijven, en in steeds meer markten, vergroten. Verder ziet AND nog steeds een stijgende behoefte bij bedrijven aan maatwerk en een hogere bereidheid van klanten om te betalen voor diensten in plaats van alleen kaartlicenties. AND probeert hierop in te spelen door het bieden van flexibiliteit in data lagen alsmede nieuwe business modellen.

In de automotive markt ziet AND een stroomversnelling in de behoefte aan locatiediensten als onderdeel van de zelfrijdende auto en de connected car. De ontwikkelingen rondom de zelfrijdende auto versterken des te meer het strategisch belang van wereldwijd kaartmateriaal in deze sector. AND participeert al in een aantal pilotprojecten en heeft haar nieuw ontwikkeld MapFusion product op de IAA in Frankfurt geïntroduceerd. AND's MapFusion technologie levert de gereedschappen voor smart mobility solutions, zoals HD kaarten voor autonoom rijden. Ook geeft MapFusion bedrijven, die dergelijke data bezitten, de gelegenheid deze ten gelde te maken. AND blijft de mogelijkheden onderzoeken voor het succesvol uitbouwen van haar positie binnen de automotive markt.

Strategie
AND is de enige onafhankelijke partij in de mondiale kaartenmarkt voor het aanbieden van digitale kaarten voor locatie gebaseerde diensten. Hoewel de behoefte aan digitale mondiale kaarten en locatie diensten nog steeds groeit, blijft het aantal aanbieders met werelddekking zeer beperkt. AND is een van de weinige kaartenbedrijven die wereldwijd een eigen kaart bezit waaronder hoogwaardige kaarten op hoog detailniveau van de belangrijkste markten West-Europa en Noord-Amerika. AND zal blijven investeren in innovatie, technologie om de dekking, kwaliteit en versheid van haar kaarten te verbeteren.

Vooruitzichten voor 2018
AND is een bedrijf in transitie. Enerzijds zijn er nog altijd mogelijkheden om kaartlicenties te verkopen die een grote eenmalige bijdrage kunnen leveren aan omzet en resultaat. Anderzijds werken wij hard aan de ontwikkeling van alternatieve business modellen en het vercommercialiseren van reeds ontwikkelde nieuwe producten. De economische omstandigheden, marktontwikkelingen en verdienmodellen in de markt voor digitale kaarten blijven in hoge mate onzeker. De resultaatontwikkeling zal onder andere afhankelijk zijn van de ontwikkelingen in de markt voor navigatie en locatie gebaseerde diensten. Ook kent AND nog een hoge mate van afhankelijkheid van een beperkt aantal grote klanten en nieuw te acquireren opdrachten. Met de eerste successen met MapFusion in 2017 beoogt AND zich hier met verdere innovatieve technologische oplossingen naar meer stabielere inkomsten te kunnen ontwikkelen. AND is positief ten aanzien van opkomende mogelijkheden binnen de huidige snel veranderende technologische en marktontwikkelingen, maar gezien het voorgaande niet in de positie een financiële verwachting over 2018 af te geven.

Risico's
Voor een gedetailleerde beschrijving van de risicofactoren die van toepassing zijn op AND Int. Publishers NV en haar dochterondernemingen, wordt verwezen naar het jaarverslag over 2017.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt plaats op 16 mei 2018 in Rotterdam. Voor een gedetailleerde toelichting op de cijfers wordt verwezen naar de jaarrekening 2017. Het jaarverslag wordt op 22 maart in de loop van de dag beschikbaar gesteld via www.and.com.

Rotterdam, 22 maart 2018

CEO
H.F. van der Linde

2018 Financiële agenda
22 maart Publicatie jaarcijfers 2017
16 mei Algemene Vergadering van Aandeelhouders
17 augustus Publicatie halfjaarcijfers 2018

Noot voor de redactie, niet ter publicatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Hugo van der Linde, telefoonnummer 0031-10 8851200, of kijk op www.and.com.

De in dit persbericht opgenomen jaarcijfers over 2017 zijn door de accountant gecontroleerd
Dit persbericht bevat voorkennis ('insider information') in de zin van Artikel 7(1) van de EU-richtlijn betreffende marktmisbruik.

Attachment:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0a4eca75-8613-42c4-a6d8-b2d88833ace7