AllianzGI dringt er bij Glencore op aan bekend te maken hoe hun thermische kolenproductie aansluit bij de doelstellingen van het Akkoord van Parij

Allianz Global Investors (AllianzGI), een van 's werelds grootste actieve vermogensbeheerders, heeft vandaag aangekondigd dat het een aandeelhoudersresolutie op de jaarlijkse algemene vergadering van Glencore zal steunen waarin de onderneming wordt opgeroepen om bekend te maken hoe haar thermische kolenproductie in overeenstemming is met de doelstellingen van het Akkoord van Parijs en hoe zij de daarmee samenhangende kapitaaluitgaven wil afstemmen.

Matt Christensen, Global Head of Sustainable and Impact Investing bij AllianzGI, zegt hierover:

"Met het oog op de komende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Glencore plc, op 26 mei 2023, zijn wij van plan onze stem bij volmacht uit te brengen ter ondersteuning van de motie waarin de onderneming wordt verzocht bekend te maken hoe haar thermische steenkoolproductie is afgestemd op de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs, alsmede hoe zij de daarmee samenhangende kapitaaluitgaven wil afstemmen (item 19). Vanwege dit gebrek aan transparantie kon AllianzGI het door het management voorgestelde klimaatplan (punt 13) niet steunen.

AllianzGI is van mening dat het, gezien de materiële bijdragen van de thermische kolenportefeuille aan de bredere onderneming, absoluut noodzakelijk is om te begrijpen in welke mate Glencore is blootgesteld aan het transitierisico.

Wij nemen nota van de vooruitgang die Glencore de afgelopen jaren heeft geboekt op gebieden als het beheer van methaanemissies, betere transparantie en hun aanpak van een rechtvaardige overgang. Wij erkennen dat Scope 3 in de emissiereductiedoelstellingen is opgenomen, maar verwachten ook meer details over de wijze waarop de plannen voor thermische kolenproductie en kapitaaluitgaven op Parijs zijn afgestemd. Dit is van essentieel belang omdat het ons waardevolle informatie zou verschaffen om ons inzicht in het waardecreatieparadigma van de onderneming op lange termijn te verbeteren. Ten slotte zijn wij ons, parallel met Glencore's overweging van "dubbele doelstellingen", ook scherp bewust van de milieu-effecten van hun activiteiten, en meer bepaald van hun kolenportefeuille. De winning van thermische kolen houdt een risico in van grote gevolgen voor de biodiversiteit. Kolenmijnen kunnen zich bevinden in de nabijheid van gebieden met een grote biodiversiteit en kunnen dus de mate waarin de ecosystemen intact blijven, verstoren. Bovendien kunnen bij het mijnbouwproces, en met name bij de aanpak in open groeves, en bij de verbranding van steenkool verontreinigende stoffen vrijkomen in de lucht en het water, die de gezondheid van de omringende ecosystemen verder aantasten. In het algemeen verwachten wij dat Glencore, naast het beheer van het overgangsrisico van zijn activa, verantwoordelijke rentmeesters zal blijven en zijn negatieve externe milieueffecten zal beperken."

Eerder dit jaar publiceerde AllianzGI haar jaarlijkse analyse van hoe zij heeft gestemd op aandeelhoudersvergaderingen in 2022 over de hele wereld, gebaseerd op haar deelname aan 10.205 aandeelhoudersvergaderingen en het stemmen op meer dan 100.000 aandeelhouders- en managementvoorstellen. AllianzGI heeft bij 69% (2021: 68%) van alle vergaderingen wereldwijd tegen gestemd of zich onthouden van ten minste één agendapunt.

Wij steunen over het algemeen aandeelhoudersresoluties die ondernemingen bijvoorbeeld vragen om verslag uit te brengen over hun klimaatveranderingsstrategie in overeenstemming met het Akkoord van Parijs of om informatie te vragen over klimaatgerelateerde financiële, fysieke of regelgevingsrisico's en hoe de onderneming dergelijke risico's beheert. Wereldwijd steunden wij 80% van alle klimaatgerelateerde aandeelhoudersresoluties. AllianzGI richt zich specifiek op ondernemingen met een hoge uitstoot die geen geloofwaardige netto nuldoelstellingen hebben. AllianzGI blijft gebruik maken van haar stemrecht bij volmachten om ondernemingen te beïnvloeden. Dit blijft een van de krachtigste instrumenten waarover vermogensbeheerders beschikken om verandering teweeg te brengen. Deze vorm van invloed zal bijdragen tot een duurzamere toekomst voor bedrijven en de samenleving.