Meer omzet en winst Intervest Offices

De huurinkomsten van Intervest Offices & Warehouses nemen in het eerste kwartaal van 2012 toe met € 1,5 miljoen tot € 10,3 miljoen (€ 8,8 miljoen) voornamelijk als gevolg van de acquisities en verhuringen gerealiseerd in 2011. De met beheer verbonden kosten en opbrengsten vertonen in het eerste kwartaal van 2012 een opbrengst van € 0,6 miljoen (€ 0,4 miljoen) en bevatten de inresultaatname van de vergoedingen voor huurlasten (ontvangen van Tibotec-Virco) naar aanleiding van de bijkomende verhuring aan Biocartis in Intercity Business Park, alsook de inresultaatname van ontvangen wederinstaatstellingsvergoedingen.

Intervest Offices

Het nettoresultaat van vastgoedbevak Intervest Offices & Warehouses voor het eerste kwartaal van 2012 bedraagt € 7,2 miljoen (€ 6,0 miljoen) en kan opgedeeld worden in:

  • het operationeel uitkeerbaar resultaat van € 6,6 miljoen (€ 4,9 miljoen) of een toename van € 1,7 miljoen of 35 %. Dit resultaat vloeit voornamelijk voort uit de stijging van de huurinkomsten van de bevak.
  • Het portefeuilleresultaat van € 1,4 miljoen (- € 0,5 miljoen) dat de waardestijging van de vastgoedportefeuille bevat.
  • de variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva (niet-effectieve hedges - IAS 39) voor een bedrag van - € 0,9 miljoen (€ 1,6 miljoen).

    Per aandeel betekent dit voor het eerste kwartaal van 2012 een operationeel uitkeerbaar resultaat van € 0,48 per aandeel (€ 0,35).

    De schuldgraad van de vastgoedbevak bedraagt op 31 maart 2012 48,1 % en is daarmee met 1,8 % gedaald ten opzichte van 31 december 2011 (49,9 %).