Icesave geeft duidelijkheid (update)

Vóór Sinterklaas is het niet gelukt, maar de gedupeerde spaarders van de gevallen bank Icesave en andere IJslandse banken krijgen waarschijnlijk voor de kerst hun geld terug. De Nederlandsche Bank kan medio december beginnen met het overmaken van de spaargelden.

Bos
Dat schrijft minister Wouter Bos (Financiën) vrijdag in antwoord op vragen van de VVD. De spaartegoeden zijn tot 100.000 euro gegarandeerd.

IJsland moet daarvan ruim 20.000 euro terugbetalen aan de Nederlandsche Bank. Wie meer in IJsland had gespaard, moet proberen op een andere manier nog geld terug te krijgen. In totaal gaat dat om 40 miljoen euro.

Regeling
De regeling kost IJsland ongeveer 1,3 miljard euro. Nederland is volgens Bos 300 miljoen euro kwijt voor de spaarders die meer dan 20.000 en minder dan 100.000 euro hadden uitstaan.

Gemeenten en provincies hadden voor 187 miljoen euro uitstaan bij Landsbanki en 25 miljoen bij Kaupthing. Daarnaast zijn er nog anderen gedupeerden, die samen goed zijn voor 250 miljoen euro.

In het Verenigde Koninkrijk krijgen de spaarders 100 procent van hun IJslandse geld terug via de overheid. De extra kosten daarvan worden ten laste gelegd aan de Britse begroting, schrijft Bos desgevraagd.

E-mail
Donderdagmiddag heeft Icesave zijn klanten per e-mail op de hoogte gebracht middels een informatiebulletin. De brief is gericht aan alle bekende schuldeisers van het Nederlandse bijkantoor van de vennootschap naar buitenlands recht Landsbanki Islands HF , gevestigd te Amsterdam. Analist zet alles op een rijtje.

1. Inleiding
Bij beschikking van 13 oktober 2008 heeft de Rechtbank te Amsterdam de noodregeling, als bedoeld in art. 3:202 van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft), voor de duur van 1,5 jaar van toepassing verklaard op het Nederlandse bijkantoor van de vennootschap naar buitenlands recht Landsbanki Islands HF , gevestigd te Amsterdam ("Landsbanki NL"). De rechtbank benoemde mr. K.D. van Ringen tot rechter-commissaris en mr. M. Pannevis en H. Sliedrecht RA tot bewindvoerders.

In dit bulletin informeren de bewindvoerders de Icesave spaarders van Landsbanki NL over enkele aspecten van deze noodregeling. Deze informatie is globaal en onvolledig. Geïnteresseerden worden verwezen naar de tekst van de wet opgenomen in paragraaf 3.5.5.1 van de Wet op het Financieel Toezicht, onder meer te vinden op www.wetten.nl.

2. Landsbanki NL en Icesave
Landsbanki NL is het Nederlandse kantoor van Landsbanki Islands HF te IJsland ("Landsbanki HF "). Landsbanki NL exploiteerde in Nederland de internet spaarbank Icesave. In het kantoor in Amsterdam werkten ongeveer 30 mensen. Bovendien was er een Customer Contact Centre voor Icesave, dat extern werd bemand.

Landsbanki NL verleende kredieten aan bedrijven, voornamelijk in Nederland. Een eerste inventarisatie wijst uit dat er ongeveer € 600 miljoen aan kredieten uitstaat. De meeste kredieten hebben een looptijd van enkele jaren. Landsbanki NL trok via Icesave spaargelden aan van particulieren. Bovendien plaatsten overheden en bedrijven deposito’s bij Landsbanki NL. Landsbanki NL heeft drie soorten schuldeisers:

A. Icesave spaarders: Ruim 128.000 Icesave spaarders hebben tezamen ongeveer € 1.7 miljard te vorderen.

B. Depositohouders: Enkele tientallen (semi-)overheden en bedrijven plaatsten deposito's bij Landsbanki NL voor een totaal bedrag van ongeveer € 250 miljoen.

C. Overige schuldeisers: Ten slotte is er een aantal andere schuldeisers (leveranciers, dienstverleners, Belastingdienst e.d.), dat meestal verband houdt met het kantoor van Landsbanki NL. Hun vorderingen belopen ruim € 4 miljoen.

Dit bulletin is geschreven voor de Icesave spaarders. De andere schuldeisers worden apart geïnformeerd.

3. De noodregeling

3.1. Hoofdlijn

De bewindvoerders waken voor de belangen van de gezamenlijke schuldeisers van Landsbanki NL. De Rechtbank heeft hen bij de beschikking van 13 oktober 2008 gemachtigd tot overdracht van het geheel of een gedeelte van de verbintenissen van Landsbanki NL en tot gehele of gedeeltelijke liquidatie van het bedrijf van Landsbanki NL.

Deze wettelijke omschrijving houdt in dat de bewindvoerders de vorderingen van de schuldeisers kunnen overdragen aan derden, en ook bevoegd zijn om het bedrijf van Landsbanki NL te liquideren. In dat laatste geval maken de bewindvoerders de bezittingen van Landsbanki NL te gelde.

De rechter-commissaris houdt toezicht op deze overdracht of liquidatie en op het beheer van de boedel door de bewindvoerders.

De bewindvoerders bekijken dus eerst de mogelijkheden om de vorderingen over te dragen. Pas daarna komt de liquidatie van het bedrijf aan de beurt. Uiteindelijk wordt de opbrengst uitgedeeld aan alle schuldeisers van Landsbanki NL (en wellicht ook de schuldeisers van andere Landsbanki kantoren) met inachtneming van ieders aanspraak en conform de regels opgenomen in de noodregeling. De rechter-commissaris speelt ook hierbij een belangrijke rol; zij dient alle uitbetalingen goed te keuren.

3.2. Definitieve vaststelling vorderingen

Het is van groot belang om alle vorderingen (spaarsaldi) van alle Icesave spaarders zo snel mogelijk en zo efficiënt mogelijk definitief vast te stellen, te “verifiëren” in de woorden van de wet. Daarbij is het volgende zeer belangrijk:

Alle Icesave spaarders kunnen hun vorderingen schriftelijk ter verificatie indienen bij de bewindvoerders. Maar dat hoeft niet. Gezien het grote aantal Icesave spaarders en de aard van hun vorderingen hebben de bewindvoerders besloten voor de verificatie van de Icesave vorderingen een speciale route te kiezen, die wordt beschreven in paragraaf 4. De hoofdlijn is dat alle vorderingen van alle Icesave spaarders worden vastgesteld op basis van de Icesave administratie en automatisch worden ingediend.

4. Verificatie vorderingen Icesave spaarders

4.1. Vaststelling vorderingen; Finaal Rekeningoverzicht; Eindsaldo

Op 15 oktober jl. is de Icesave site weer opengesteld. Alle Icesave spaarders kunnen het saldo van hun Icesave rekening, inclusief rente tot en met 12 oktober 2008, op deze site raadplegen. Voor een zeer kleine groep Icesave spaarders zijn een klein aantal boekingen nog niet verwerkt. Dit gebeurt zo spoedig mogelijk.

Alle spaargegevens worden inmiddels door externe deskundigen beoordeeld op hun betrouwbaarheid. Nadat deze beoordeling is afgerond, en eventuele onvolkomenheden zijn gecorrigeerd, zenden de bewindvoerders aan alle Icesave spaarders een schriftelijk overzicht van de spaargegevens (genaamd: “Finaal Rekeningoverzicht”). Dit Finale Rekeningoverzicht is opgebouwd conform de rekeningoverzichten op de Icesave site, en vermeldt het bedrag dat de Icesave spaarder per 13 oktober 2008 inclusief rente te vorderen heeft van Landsbanki NL (het “Eindsaldo”).

Het Finale Rekeningoverzicht wordt per post verzonden aan alle Icesave spaarders naar de adressen die bij Icesave zijn geregistreerd. Icesave spaarders wordt daarom verzocht te controleren of het adres, zoals weergegeven op hun persoonlijke pagina van de site, nog juist is, en eventuele aanvullingen of wijzigingen binnen 7 dagen zelf aan te brengen. Deze functie is weer beschikbaar op de site. Icesave spaarders met inlogproblemen worden verwezen naar paragraaf 4.4.

Bij de toezending van het Finale Rekeningoverzicht zullen de bewindvoerders de Icesave spaarders verzoeken om de opgenomen gegevens en het Eindsaldo te controleren, en eventuele opmerkingen binnen 14 dagen kenbaar te maken. Deze opmerkingen worden door de bewindvoerders beoordeeld, en zo nodig verwerkt. Op deze wijze verwachten de bewindvoerders op korte termijn duidelijkheid te hebben over alle Eindsaldi van alle Icesave spaarders.

4.2. Automatische indiening vorderingen; verificatie

De Eindsaldi gelden als basis voor de verificatie van de vorderingen van de Icesave spaarders.

De Eindsaldi worden door de bewindvoerders beschouwd als door de Icesave spaarders te zijn ingediend in de noodregeling conform art.3:179 Wft, en worden door de bewindvoerders geplaatst op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen, bedoeld in art 3:180 Wft dan wel, indien er een verschil van mening blijft bestaan over de hoogte van het Eindsaldo, op de lijst van betwiste vorderingen, bedoeld in art 3:180 Wft.

Kortom: alle Eindsaldi worden automatisch als vorderingen ingediend in de noodregeling. De Icesave spaarders behoeven hun vorderingen dus niet in te dienen bij de bewindvoerders. Dat gebeurt automatisch via bovenstaande procedure. Wie het eens is met het Eindsaldo behoeft dus niets te doen.

4.3. Reeds ingediende vorderingen

Enkele Icesave spaarders hebben al een vordering ingediend bij de bewindvoerders. Ook zij behoeven niets te doen. Voor hen geldt ook dat het Eindsaldo als ingediend wordt beschouwd, zelfs indien het Eindsaldo afwijkt van de eerder ingediende vordering. Deze spaarders behoeven hun ingediende vorderingen dus niet aan te passen bij de bewindvoerders of terug te nemen. 4.4. Inlogproblemen

Enkele Icesave spaarders kunnen op dit moment niet inloggen, omdat zij geen veiligheidscode hebben, hun wachtwoord zijn vergeten o.i.d. Ook deze spaarders ontvangen het Finale Rekeningoverzicht per post. Ook zij kunnen vervolgens eventuele aan- of opmerkingen kenbaar maken conform de in 4.1 beschreven procedure. Vanzelfsprekend gelden ook de Eindsaldi van deze spaarders als te zijn ingediend in de noodregeling conform 4.2.

Spaarders met inlogproblemen kunnen op dit moment geen adreswijzigingen doorvoeren op de persoonlijke pagina van de site. Daarom wordt uitsluitend aan deze groep spaarders de mogelijkheid geboden om adreswijzigingen door te geven door een e-mail te sturen naar klantenservice@Icesave.nl met daarin het oude en nieuwe adres. Let wel: de e-mail dient verstuurd te worden vanuit het e-mailadres dat bij Icesave bekend is en met als onderwerp “Adreswijziging”. Anders kunnen de adreswijzigingen niet worden verwerkt. Voor alle duidelijkheid: adreswijzigingen kunnen op deze manier alleen worden doorgegeven door Icesave spaarders die niet meer kunnen inloggen. Het genoemde e-mailadres kan ook niet meer worden gebruikt voor andere vragen. 4.5. Icesave site

De Icesave site blijft de komende tijd in de lucht. De verzending van deze e-mail, en de verzending van de Finale Rekeningoverzichten per post aan alle Icesave spaarders wordt op de site vermeld. Spaarders die dit Informatiebulletin niet per e-mail hebben ontvangen kunnen dat mailen aan klantenservice@Icesave.nl met als onderwerp “Informatiebulletin”. De e-mail moet worden verstuurd vanuit het e-mailadres dat bij Icesave bekend is. Wederom geldt dat genoemd e-mailadres niet kan worden gebruikt voor andere vragen. 5. Depositogarantiestelsel

5.1. Indiening aanvragen

Op 13 oktober 2008 heeft De Nederlandsche Bank (“ DNB ”) het Depositogarantiestelsel (“DGS”), als bedoeld in artikel 3:260 Wft, opengesteld voor schuldeisers van Landsbanki NL. DNB voert ook het IJslandse depositogarantiestelsel uit. In verband hiermee wordt gewezen op het navolgende:

Alle privé en rechtspersonen die aanspraak willen maken op een vergoeding op grond van het IJslandse of Nederlandse DGS, dienen daartoe uiterlijk op maandag 16 maart 2009 met gebruikmaking van het daartoe door DNB vastgestelde formulier een aanvraag tot vergoeding in te dienen bij DNB , die het depositogarantiestelsel uitvoert. Zie verder: w3.dnb.nl/informatiebulletin.

Vele Icesave spaarders hebben al een aanvraag tot vergoeding bij DNB ingediend. De bewindvoerders adviseren de overige spaarders dit ook zo snel mogelijk te doen, tenzij zij niet in aanmerking komen voor vergoeding.

5.2. Uitvoering

De bewindvoerders werken nauw samen met DNB bij de uitvoering van het DGS. In verband hiermee worden alle Eindsaldi aan DNB ter beschikking gesteld. DNB doet er alles aan om de DGS-vergoedingen zo spoedig mogelijk toe te kennen en uit te betalen. De spaarders ontvangen hierover bericht van DNB .

5.3. Afwikkeling DGS-vergoedingen in de noodregeling

Voor verreweg de meeste spaarders geldt dat zij hun Eindsaldo kunnen terugontvangen via het DGS. De bewindvoerders ontvangen te zijner tijd van DNB een opgave van het per spaarder uitgekeerde bedrag. Deze opgave wordt verwerkt in de schuldeiserslijsten van de noodregeling. Bij een uitkering onder het DGS, treedt DNB immers in de rechten van de spaarder die de uitkering ontvangt, en neemt DNB dus zijn of haar positie als schuldeiser van Landsbanki NL over.

Voor spaarders met een Eindsaldo dat niet geheel wordt uitgekeerd onder het DGS, brengt dit mee dat hun vordering wordt verminderd met het uitgekeerde bedrag, en dat zij voor de rest van hun vordering schuldeiser blijven van Landsbanki NL. Zij ontvangen hierover alsdan nader bericht van de bewindvoerders.

6. Verdere communicatie

6.1.
Het verloop van de noodregeling is voor alle schuldeisers en andere geïnteresseerden te volgen via de verslagen, die de bewindvoerders periodiek uitbrengen aan de rechtbank en publiceren op www.dlapiperinsolventie.nl (kies: insolventie Landsbanki). Het eerste verslag wordt eind november gepubliceerd. Op deze site worden ook andere belangrijke stukken over de noodregeling geplaatst. 6.2.
Berichten die van belang zijn voor alle Icesave spaarders worden geplaatst op de Icesave site. Via deze site wordt bijvoorbeeld het verzenden van de Finale Rekeningoverzichten aangekondigd. 6.3.
Individuele Icesave spaarders ontvangen hun Finale Rekeningoverzichten per post, en verdere berichten van de bewindvoerders per mail. Zij kunnen de aanpassing van e-mailadressen (als bedoeld in paragraaf 4.5) mailen naar: klantenservice@Icesave.nl, met als onderwerp: “Aanpassing e-mailadres”. Om overbelasting te voorkomen verzoeken de bewindvoerders de Icesave spaarders uitdrukkelijk om dit e-mailadres niet te gebruiken voor andere berichten.

7. Tot slot

7.1.
Ter vermijding van ieder misverstand wijzen de bewindvoerders erop dat de financiële gegevens vermeld in dit informatiebulletin berusten op informele schattingen, en niet zijn gecontroleerd op juistheid of volledigheid. Deze gegevens kunnen dus nog (grote) wijzigingen ondergaan. 7.2.
Voor de volledigheid wijzen de bewindvoerders erop dat de procedure voor de verificatie van de vorderingen, opgenomen in dit informatiebulletin, nader kan worden uitgewerkt en aangepast. Daarover ontvangen de spaarders dan nader bericht. Dat geldt ook voor de verdere stappen in het verificatieproces.