Commentaar Telenet op taxatie door Lazard inzake bod van Liberty Global

Telenet maakt bekend dat zij het verslag van Lazard SPRL ("Lazard") ontvangen heeft. Lazard is de onafhankelijke expert die de onafhankelijke bestuurders van de raad van bestuur van Telenet overeenkomstig de Belgische overnamewetgeving hebben aangesteld in verband met het op 20 september 2012 (Centraal-Europese Tijd) door Liberty Global, Inc. ("Liberty Global") aangekondigde voorgenomen vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod in contanten op alle aandelen en andere effecten van Telenet die toegang geven tot stemrecht en die nog niet in haar bezit zijn of in het bezit van Telenet, tegen een biedprijs op basis van EUR 35 per gewoon aandeel ("Voorgenomen Bod").

Taxatie

Overeenkomstig de Belgische overnamewetgeving was Lazard gevraagd om de effecten van Telenet waarop het Voorgenomen Bod slaat te waarderen en zal het verslag van Lazard worden opgenomen in het prospectus dat door Liberty Global zal worden neergelegd bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ("FSMA").

Lazard heeft verschillende waarderingsmethodes gebruikt in het kader van haar eigen waardering van de prijs per aandeel van Telenet.

Bepaalde van deze methodes zijn "minderheidsmethodes" die geen premie omvatten voor het verwerven of versterken van controle over de doelvennootschap. Deze methodes zijn: de historische ontwikkeling van de aandelenkoers, het analyseren van koersdoelen van aandelenanalisten (equity research analysts) en een vergelijking van relevante multiples binnen een referentiegroep van vergelijkbare ondernemingen.

Waarderingsmethoden

Andere methodes zijn "meerderheidsmethodes" aangezien zij een premie omvatten voor het verwerven of versterken van controle over de doelvennootschap. Deze methodes zijn de biedpremie voor verrichtingen waarbij minderheidsaandeelhouders van een publieke vennootschap worden uitgekocht (minority take-private transactions) en de waardering van de geactualiseerde kasstromen op basis van financiële vooruitzichten verschaft door het management van Telenet.

Op basis van deze waarderingsmethodes heeft Lazard Telenet gewaardeerd binnen een vork van EUR37 tot EUR42 per aandeel. De kernpunten van Lazards analyse kunnen als volgt worden samengevat:

1. Minderheidsmethodes

 • De niet‐beïnvloede prijs per aandeel van Telenet (prijs op 19 september alsook de volumegewogen

  gemiddelde prijs op één en drie maanden) bedraagt ongeveer EUR 31. Sinds 19 september heeft Telenet bijgestelde vooruitzichten voor 2012 gepubliceerd en haar resultaten voor het derde kwartaal bekendgemaakt.

  De verhandelingsmultiples (trading multiples) van vergelijkbare ondernemingen (KDG, LGI, Virgin Media, Ziggo) leiden gemiddeld tot gelijkaardige / hogere waarden, rond EUR 31 tot EUR 34 per aandeel.

 • Deze bedragen reflecteren de waarde van één Telenetaandeel, zonder enige premie voor bestuur of controle. Zij stemmen overeen met de waarde per aandeel van het voorgenomen openbaar bod tot inkoop door Telenet, aan EUR 31,75.
 • -Wanneer op deze waarden per aandeel (tussen EUR 31 en EUR 34) een premie wordt toegepast van 20% ‐ hetgeen in de lijn ligt van de historische premies voor verrichtingen waarbij minderheidsaandeelhouders van een publieke vennootschap worden uitgekocht (minority takeprivate transactions) – komt Lazard tot een waarderingsvork tussen EUR 37 en EUR 42.

  2

  Koersdoelen van brokers hebben een mediaan van EUR 35 en een gemiddelde van EUR 37,4. Dit betekent dat brokers verwachten dat de aandelenprijs van Telenet dit niveau zal bereiken – zonder enige take‐out premie – in de komende 6 tot 12 maanden.

  2. Meerderheidsmethodes

 • ‐ Naast het toepassen van een premie op minderheidsmethodes, hetgeen leidt tot een vork van EUR 37 tot EUR 42, heeft Lazard een waarderingsmethode gebaseerd op geactualiseerde kasstromen (Discounted Cash Flows of DCF) toegepast op basis van operationele assumpties op lange termijn die door Telenet naar boven toe zijn bijgesteld, in het bijzonder met betrekking tot de mobiele en vaste‐lijnsactiviteiten, nadat het Voorgenomen Bod was aangekondigd op 20 september 2012 (Centraal‐Europese Tijd). Het middelpunt (mid‐point) van deze DCF is EUR 41;5.

 • ‐ In het licht van de risico’s inherent aan elk business plan en de bedenkingen die Liberty Global heeft gemaakt bij de hoger vermelde bijgestelde assumpties heeft Lazard het boveneinde van haar waarderingsvork op dit niveau gezet. Het volledige verslag opgesteld door Lazard, alsook het prospectus en de memorie van antwoord, zullen beschikbaar zijn in overeenstemming met de toepasselijke overnamewetgeving en Liberty Global en Telenet zullen te gepasten tijde bekendmaken waar zulke documenten ter beschikking worden gesteld. Beleggers zouden geen investeringsbeslissingen moeten nemen op basis van de bovenstaande samenvatting van Lazards waardering en zouden het volledige verslag van de onafhankelijke expert moeten in overweging nemen alsook het prospectus en de memorie van antwoord. Telenet heeft vernomen dat Liberty Global ernstige bedenkingen heeft bij de hoger vermelde bijgestelde assumpties en dat Liberty Global op 29 oktober een persbericht zal publiceren waarin zij deze bedenkingen samenvat. Telenets management, de onafhankelijke bestuurders van Telenet en Lazard werden op de hoogte gebracht van deze bedenkingen.

  Telenet is door Liberty Global in kennis gesteld dat Liberty Globals waardering de waarde per aandeel van Telenet vaststelt op EUR 28 ‐ EUR 35. Liberty Global, bijgestaan door Morgan Stanley, zal gedetailleerde informatie over de waardering opnemen in het prospectus dat ter beschikking wordt gesteld van beleggers indien het Voorgenomen Bod wordt uitgebracht. Lazards analyse van de waardering door Liberty Global maakt deel uit van het Lazard verslag dat zal worden aangehecht aan het prospectus dat Liberty Global zal bekendmaken in verband met het Voorgenomen Bod.

  Telenet is tevens in kennis gesteld door Liberty Global dat, op voorwaarde dat alle overblijvende voorwaarden beschreven in haar aankondiging van het Voorgenomen Bod op 20 september 2012 (Centraal‐Europese Tijd) zijn vervuld, Liberty Global van plan is om door te gaan met het Voorgenomen Bod tegen een prijs van EUR 35 euro per gewoon aandeel van Telenet en het Voorgenomen Bod niet langer onderworpen zal zijn aan de minimum aanvaardingsvoorwaarde van 95% die was opgenomen in de voornoemde oorspronkelijke aankondiging. Telenet merkt ook op dat indien het Voorgenomen Bod wordt uitgebracht en voltrokken Telenets voorgenomen vrijwillig en voorwaardelijk bod aangekondigd op 13 augustus 2012 op 18.20% van haar aandelenkapitaal tegen een biedprijs van EUR 31,75 per Telenetaandeel geen doorgang zal vinden.

  De raad van bestuur van Telenet zal het Voorgenomen Bod verder evalueren en analyseren en een memorie van antwoord opstellen en bekendmaken overeenkomstig de Belgische overnamewetgeving. UBS staat de raad van bestuur bij in haar beoordeling van het Voorgenomen Bod en bij het opstellen van deze memorie van antwoord. Telenet is op de hoogte gebracht door haar onafhankelijke bestuurders dat zij op dit ogenblik een standpunt aan het voorbereiden zijn dat afwijkt van dat van Liberty Global, op te nemen in het memorie van antwoord, met betrekking tot verschillende aspecten van het Bod, met inbegrip van prijs.

  Het prospectus, dat het verslag van de onafhankelijke expert Lazard zal bevatten, en de memorie van antwoord zullen ter beschikking gesteld worden van beleggers overeenkomstig de toepasselijke overnamewetgeving en Liberty Global en Telenet zullen te gepasten tijde bekendmaken waar deze documenten ter beschikking gesteld zullen worden.